Bokslutskommuniké för Cline Scientific AB (publ), 556867-8238, för period 1 januari – 31 december 2018

År januari-dec 2018 i sammandrag

 • Intäkter under året uppgick till 824 kSEK (499 kSEK).
 • Resultat före skatt, - 2 515 kSEK (-3 335 kSEK).
 • Summa eget kapital uppgick till 4 621 kSEK (1 580 kSEK) vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 2 314 kSEK (4 374 kSEK) vid periodens slut.

Kvartal 4, oktober-december 2018 i sammandrag

 • Intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 653 kSEK (118 kSEK).
 • Resultat före skatt, 414 kSEK (-1 121 kSEK).
 • Summa eget kapital uppgick till 4 621 kSEK (1 580 kSEK) vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 2 314 kSEK (4 374 kSEK) vid periodens slut.

Resultat och ställning

Årets resultat före skatt uppgick till -2 515 kSEK (-3 335 kSEK) eller – 0,30 kr (-0,44 kr) per aktie. Antal utestående aktie är 8 441 112 stycken (7 500 000 stycken). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 314 kSEK (4 374 kSEK). Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Förslag till vinstutdelning

Ingen utdelning föreslås.

Väsentliga händelser under perioden

 • Cline tecknar licensavtal med Liv Diagnostics AB.
 • Vidare patentansökningar på Clines teknologi godkänns i USA, Europa, Japan och Indien.
 • Cline flyttar labbverksamheten till Astra Zenecas BioVenture Hub i Mölndal där utökat labbutrymme för tillverkning och vidareutveckling av Clines produkter blir tillgängligt. Dessutom får Cline tillgång till cellodlingslabb för att tillsammans med kunder kunna testa och utvärdera nanoytors betydelse i olika cellodlingsprocesser.
 • Cline flyttar även i nya kontorslokaler mittemot AZ vilket gör tillgängligheten till labbutrymmen enklare.
 • Cline utökar samarbete med stamcellsforskare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Clines teknologi används här för att bilda broskceller för cellterapisyfte. Ny resurs, Linnea Andreasson anställs för detta projekt.
 • Genomför nyemission som tillför bolaget SEK 6,1 miljoner före emissionskostnader.
 • Tecknar avtal med ny distributör i Sydkorea, Biclone Corpration.
 • Erhåller godkännande av gradient-teknologi i Indien, den sista av de stora marknader där patent ursprungligen söktes.
 • Liv Diagnostics trappar upp sin verksamhet och därmed order till Cline.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ett andra patent rörande gradientytor godkänns i Japan. Stärker patentskyddet för gradientteknologin ytterligare.
 • Dr. Stephen Minger anlitas som rådgivare till bolaget

VD kommentar

”Kära aktieägare,

Cline Scientific har nu kommit långt i sin mission att skapa värde med sin patenterade gradientteknologi. 2018 kännetecknas av flera viktiga värdehöjande milstolpar för Cline som bolag, låt oss belysa några utav dem.

Vi avtalade en licens med bolaget Liv Diagnostics som ges möjligheten att fortsätta använda vår teknologi i sitt arbete att utveckla en unik diagnostisk produkt för bestämning av bröstcancers benägenhet att metastasera. Vårt samarbete började för några år sedan och startade med en idé att kombinera cancerforskning och unik nanoteknologi. Idag är Liv Diagnostics i begrepp om att börja testa sin produkt på material från patienter. Licensavtalet som ingicks under året skall markera starten på ett kommersiellt samarbete bolagen emellan som syftar att möjliggöra utveckling och lansering av en för världen unik produkt med potentialen att rädda liv och spara sjukvårdsystemen resurser och onödigt lidande. Liv Diagnostics befinner sig i en spännande fas och har för avsikt att om 2-3 år ha ett avtal på plats med en större partner som kan kommersialisera Livs diagnostikprodukt.

Vi har fördjupat vårt samarbete med en forskargrupp på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som med hjälp av vår teknologi bedriver spjutspetsforskning kring stamceller och bildandet av mänsklig broskvävnad. Detta samarbete ser vi som grogrunden till något större som inom en inte allt för avlägsen framtid skall komma till nytta för patienter som lider av broskskador.

Vi har påbörjat ett samarbete med ett företag som utvecklar en stamcellsterapi för Diabetes Typ-1 (DT1). Vår ambition och gemensamma drivkraft är att optimera flertalet steg i produktionen av celler för att snabbare åstadkomma en bättre och renare produkt, en produkt som skall verka för att bota DT1 och vänder sig till en av världens största och snabbast växande hälsoepidemier.

Under året har vi fått glädjande besked att samtliga våra patentansökningar blivit godkända på alla våra utvalda marknader. Dessutom meddelade Japan nyss att de godkänt ytterligare en patentansökan som vi lämnat in. Det ger oss tillförsikt i att vi har något världsunikt och något som vi anser vara värt att fortsätta skydda.

Under året valde vi att omlokalisera oss till AstraZeneca’s BioVentureHub. I och med detta har vi möjlighet att bedriva egna studier med celler, något som tidigare endast varit möjligt att utföras av kunder och partners. Cline har därför nu möjlighet att driva egna projekt med cellstudier, för att skapa egna cellprodukter och snabbare marknadsföra gradientteknologins möjligheter.

Vår egna produktion är under utveckling tillsammans med ett team av ingenjörer och industridesigners. Syftet är att förbereda Cline för nästa fas, en uppskalning av vår verksamhet som skall möta kvalitetskrav från läkemedelsbranschen.

Som innovationsbolag har vi sammanfattningsvis kommit långt i vår resa att förädla en teknologi, placera den inom attraktiva applikationsområden och därmed växa bolagets tillgångar. Vi har de senaste åren lyckats skapat en plattform. En plattform som vi haft i vår vision och som vi vill växa till något betydelsefullt för oss själva, för investerare, aktieägare, för forskare och slutligen för det som industrin syftar till; att komma patienter tillgodo.”

Patrik Sundh
Verkställande direktör

Information om verksamheten

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål. Vår mission för att skapa värde i Cline går ut på att placera vår teknologi i banbrytande sammanhang inom Life Science, må det vara inom cancerdiagnostik eller cellstyrning för utveckling och produktion av stamcellsterapier. Vi gör detta genom att sälja egentillverkade produkter, som skall leda till fördjupade samarbeten och integrering av vår patenterade teknologi i produkter som säljs i hög volym.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna bokslutskommuniké är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-regler).

Jämförelsetal i denna kommuniké avser räkenskapsperiod, 2017-01-01 – 2017-12-31

De redovisningsprinciper som i övrigt tillämpas i denna bokslutskommuniké beskrivs närmare i noter till årsredovisning 2017.

Nästa redovisningstillfälle

Årsredovisning kommer att publiceras den 16 april, 2019 på bolagets hemsida www.clinescientific.com samt Spotlight Markets hemsida.

Årsstämma kommer att hållas 7 maj, 2019 i Göteborg

Kvartalsredogörelse 1 kommer att publiceras 7 maj, 2019

Granskning av revisor

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor.

Göteborg den 22 februari 2019

Styrelsen för Cline Scientific AB,

Torleif Möllerström, Styrelseordförande

Chris Steele

Niklas Holmquist

Patrik Sundh, VD

Resultaträkning  okt-dec 2018 okt-dec 2017 jan-dec 2018 jan-dec 2017
Rörelseintäkter
   Nettoomsättning 653 179 76 983 820 255  457 231 
   Aktiverat arbete för egen räkning 900 000 - 900 000 -
   Övriga rörelseintäkter - 41 420 3 497 41 421
Summa rörelseintäkter 1 553 179 118 403 1 723 752 498 652
Rörelsekostnader
   Råvaror och förnödenheter -20 519 -33 453 -118 379 -114 680
   Övriga externa kostnader -864 110 -1 041 026 -3 134 195 -3 093 351
   Personalkostnader -243 666 -147 787 -885 694 -577 515
   Avskrivning av materiella -5 056 -5 056 -20 230 -22 281
   anläggningstillgångar
   Avskrivning av immateriella   - -
   anläggningstillgångar
   Övriga rörelsekostnader - 1 681 -106 -4 923
Summa rörelsekostnader -1 133 351 -1 225 641 -4 158 604  -3 812 750 
Rörelseresultat 419 828 -1 107 237 -2 434 852 -3 314 098
Finansiella poster
   Ränteintäkter - - - -
   Räntekostnader -6 320 -13 806 -79 925 -20 481
Summa finansiella poster -6 320 -13 806 -79 925 -20 481
Resultat efter finansiella poster 413 508 -1 121 043 -2 514 777 -3 334 579
Skatt på periodens resultat 0 0 0 0
Periodens resultat 413 508 -1 121 043 -2 514 777  -3 334 579 


Balansräkning  31 december 2018 31 december 2017
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
   Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1 677 620  777 620 
   Patent 881 697 765 664
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 559 317 1 543 284
Materiella anläggningstillgångar
   Inventarier och verktyg 39 618 59 848
Summa materiella anläggningstillgångar 39 618 59 848
Summa anläggningstillgångar 2 598 935 1 603 132
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
   Kundfordringar 142 611 14 205
   Övriga kortfristiga fordringar 122 964 120 524
   Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader 605 614 87 448
Summa kortfristiga fordringar 871 189 222 177
Kassa och bank 2 313 929 4 373 648
Summa omsättningstillgångar 3 185 118 4 595 825
Summa tillgångar 5 784 053 6 198 957
Eget kapital och skulder 
Eget kapital
Bundet eget kapital
   Aktiekapital 844 111  750 000 
Summa bundet eget kapital 844 111 750 000
Fritt eget kapital
   Balanserat resultat 829 840 4 164 419
   Överkursfond 5 461 946 -
   Periodens resultat -2 514 777 -3 334 579
Summa fritt eget kapital 3 777 009 829 840
Totalt eget kapital 4 621 120 1 579 840
Långfristiga skulder
   Övriga långfristiga skulder 827 028 827 028
Summa långfristiga skulder 827 028 827 028
Kortfristiga skulder
   Leverantörsskulder 302 468 479 913
   Övriga kortfristiga skulder 33 437 3 027 426
   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 284 750
Summa kortfristiga skulder 335 905 3 792 089
Summa eget kapital och skulder 5 784 053 6 198 957


Kassaflödesanalys  jan-dec 2018 jan-dec 2017
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -2 434 852 -3 314 098
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
   Avskrivningar 20 230 22 281
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
betalda räntor och inkomstskatter -2 414 622 -3 291 817
   Erhållen ränta - -
   Erlagd ränta -79 925 -20 481
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -2 494 547 -3 312 298
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
   Förändring av rörelsefordringar -649 011 540 538
   Förändring av rörelseskulder -456 184 486 611
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 599 742 -2 285 149
Investeringsverksamheten
   Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 016 034 -181 870
   Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 016 034 -181 870
Finanseringsverksamheten
   Nyemission 5 556 057 -
   Upptagna lån - 3 000 000
   Amortering av skuld -3 000 000 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    2 556 057 3 000 000
Året kassaflöde -2 059 719 532 981
Likvida medel vid årets början 4 373 648 3 840 667
Likvida medel vid årets slut 2 313 929 4 373 648

Taggar:

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera