• news.cision.com/
  • Cline/
  • Cline: Cline Scientific tillförs 10,1 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner

Cline: Cline Scientific tillförs 10,1 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner

Report this content

Cline Scientific AB offentliggör idag den 24 mars 2021 nyttjandegraden för teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO1 A) och (TO1 B). Genom nyttjandet av teckningsoptionerna har Cline Scientific tillförts 10,1 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas till 0,1 MSEK.

Teckningsoptioner av serie 2020/2021 emitterades i samband med Cline Scientifics företrädesemission våren 2020. Under perioden 2 mars – 12 mars 2021 har innehavare av teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO1 B) kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 2 942 255 teckningsoptioner för teckning av 2 942 255 aktier av serie B (nyttjandegrad ca. 76,5 procent).

Utöver ovanstående teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO1 B) tecknades även 63 000 A-aktier av innehavare av teckningsoptioner 2020/2021 (TO1 A).

Utnyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre veckor.

Antal aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Cline Scientific med 63 000 aktier av serie A och med 2 942 255 aktier i serie B, vilket innebär att efter registrering av aktierna på Bolagsverket kommer det att finnas 722 333 aktier av serie A och 14 730 404 aktier av serie B i bolaget. Aktiekapitalet ökar samtidigt från 1 244 748,20 SEK till 1 545 273,70 SEK i Cline Scientific AB.
 

För frågor om Cline Scientific AB, vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: 0703-585 088

Denna information är sådan som Cline är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-24 12:18 CET.

Cline Scientific AB (publ)                                                 Telefon: 031-387 55 55
Argongatan 2 C                                                                   E-post: info@clinescientific.com
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Prenumerera

Dokument & länkar