Cline Scientific: Cline genomför nyemission

Report this content

Styrelsen i Cline Scientific AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 februari 2020 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen ökar aktiekapitalet med högst 281 370,30 kronor genom emission av högst 166 666 Units av serie A och högst 2 647 037 Units av serie B, där varje Unit består av en aktie och en teckningsoption i respektive aktieslag. Nyemissionen tillför bolaget cirka 7,0 MSEK före emissionskostnader vid full teckning, samt ytterligare kapital vid lösen av teckningsoptionerna i april 2021.

Cline har efter några år av försäljning av sin patenterade nanoteknologi valt att fokusera större delen av sin verksamhet på två projekt som är på väg in i klinisk fas och går därför från att vara ett renodlat teknikbolag till att bli ett bioteknikbolag med egna utvecklingsprojekt. Både cancerdiagnostik projektet som nyligen förvärvades och det stamcellsterapi projekt som drivits i samarbete med en forskare vid Göteborgs Universitet har kommit till faser där det är relevant att starta den kliniska utvecklingen. Båda dessa projekt kommer att kräva kapital. Föreliggande nyemission görs för att täcka utgifter för:

 • Patentansökningar
 • Registrering som SME för kliniska prövningar
 • Etiska tillstånd
 • Hantering av patientmaterial (diagnostikprojekt)
 • Start av regulatorisk dokumentation
 • Accelererade laborativa & kliniska studier
 • Samt kapital för att stärka rörelsekapitalet.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en Uniträtt.
 • För varje (1) befintlig A-aktie erhålls en (1) Uniträtt av serie A, och för varje befintlig B-aktie erhålls en (1) Uniträtt av serie B. Det krävs tre (3) Uniträtter för att teckna en (1) ny Unit i repektive serie. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Varje utställd aktie har ett kvotvärde om 0,10 kronor per aktie. En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden 22 mars – 8 april 2021 konvertera till en (1) aktie i respektive serie där kursen för konvertering ställs till 80 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under perioden 1 mars – 12 mars 2021.
 • Emissionskursen är 2,50 SEK per Unit.
 • Units som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas de som har tecknat Units med stöd av unitätter och som önskar teckna ytterligare Units, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av Uniträtter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga som tecknat utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal Units som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående Units ska tilldelas de emissionsgaranter som åtagit sig att teckna Units i nyemissionen, med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.
 • De nya aktierna berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear

Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 16 mars – 2 april 2020.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive Uniträtt är 6 mars 2020.
 • Första dag med handel i aktien exklusive Uniträtt är 9 mars 2020.
 • Avstämningsdag är 10 mars 2020.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 2 april 2020.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med Uniträtter av serie B kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 16 mars – 31 mars 2020.
 • Handel med BTU av serie B kommer att ske från och med den 16 mars 2020 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av april 2020.
 • Handel med teckningsoptioner av serie B kommer att ske från och med att de registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av april 2020, fram till dess de konverteras till aktier i april 2021.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras på Bolagets hemsida www.clinescientific.com, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

För frågor om Cline Scientific och deras produkter, vänligen kontakta:

Patrik Sundh, 0703-585088

Denna information är sådan information som Cline Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2020.

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Cline Scientific AB  

Argongatan 2C
431 53  Mölndal

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Prenumerera

Dokument & länkar