Cline Scientific: Kommuniké från årsstämman

Report this content

Idag, den 20 april 2022, hölls årsstämma Cline Scientific AB, 556867-8238, (”Cline Scientific” eller ”Bolaget”). Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Följande beslut fattades enligt poströstning på årsstämman 2022-04-20: 

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade att bolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
Antal styrelseledamöter fastställdes till fyra stycken och inga suppleanter och en revisor med suppleant.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att bolagets revisor skall erhålla arvode enligt godkänd räkning. Styrelsen arvoderas ej.

Val av styrelse och val av revisor
Stämman valde om följande sittande styrelseledamöter: Torleif Möllerström, Johan Bjurquist, Mattias Andrup och Patrik Sundh. Torleif Möllerström valdes till bolagets styrelseordförande. Chris Steele har avböjt omval.

Till revisor valdes fortsatt auktoriserad revisor Stefan Kylebäck. Till revisorssuppleant valdes auktoriserad revisor Markus Hellsten.

Fastställande av ändring i Bolagsordningen: Förändring av gränser för antal aktier samt aktiekapital
Stämman beslutade att gränserna för antal aktier sätts till: Minst antal aktier 15 000 000 st och maximalt antal aktier 60 000 000 st samt att gränserna för aktiekapital sätts till: Minst 1 500 000 kr och maximalt 6 000 000 kr.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibellån och/eller teckningsoptioner
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till bemyndigande angett i kallelsen. Beslutet bifölls med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Stämman godkände också att Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Stämmans avslutande
Stämman avslutas av stämmans ordförande Torleif Möllerström.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: 0703-585 088

 

Cline Scientific AB (publ)                                                 Telefon: 031-387 55 55
Argongatan 2 C                                                                   E-post: info@clinescientific.com
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas. 

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Cline Scientifics Certified Adviser (certifiedadviser@redeye.se, 08-121 576 90). Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 18:40 CEST den 20 april 2022.

Prenumerera

Dokument & länkar