• news.cision.com/
  • Cline/
  • Cline Scientific: Styrelsemedlemmar och stora investerare utnyttjar samtliga teckningsoptioner av serie 2020/2021

Cline Scientific: Styrelsemedlemmar och stora investerare utnyttjar samtliga teckningsoptioner av serie 2020/2021

Report this content

Cline Scientific AB ("Cline" eller "Bolaget") meddelar att personer i styrelsen, företagsledningen och större ägare som innehar teckningsoptionsserien 2020/2021 har valt att utöva sina innehav. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje ägd teckningsoption av serie 2020/2021 teckna en (1) ny aktie i Cline Scientific till ett pris om 3,38 SEK per aktie. Inlösenperioden för teckningsoptioner löper mellan den 2 – 12 mars 2021.

De personer som avser att utnyttja teckningsoptioner av serie 2020/2021 för teckning av aktier är:

  • VD Patrik Sundh
  • Styrelseordförande Torleif Möllerström
  • Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola
  • Finansiell Rådgivare Företagsfinansiering Fyrstad (Mats Ekberg)        

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.clinescientific.com och på Aktieinvest FK AB:s hemsida https://www.aktieinvest.se/.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det memorandum som publicerades i samband med företrädesemissionen som offentliggjordes den 8 maj 2020. Memorandum finns tillgängligt på www.clinescientific.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: +46 703-585 088

Cline Scientific AB (publ)                                                 Telefon: 031-387 55 55
Argongatan 2 C                                                                   E-post: info@clinescientific.com
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Prenumerera

Dokument & länkar