Erhåller ett lån från en storägare

Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola finansierar ett av sina innehav, Cline Scientific, med ett förmånligt lån på 3 MSEK. Lånet garanteras av två andra storägare, Niklas Holmquist (via MKD Group AB) samt Patrik Sundh (via Rebiella AB) solidariskt med 300 000 befintliga B-aktier i Cline. Transaktionen stärker kassan och finansierar Clines nuvarande verksamhet under hela 2018.

”Det finns olika alternativ att finansiera Cline, där lån är ett av dessa. I bedömningen av olika alternativ tar vi alltid hänsyn till aktieägarvärdet i första hand. Styrelsen har gjort bedömningen att i dagsläget är denna lösning det mest attraktiva alternativet och säkrar vår finansiering för det kommande året.” – Patrik Sundh, VD Cline Scientific

Chalmersstiftelsen fortsätter, i den utsträckning som det finns resurser, att stödja Chalmersskapade bolag för att ytterligare bidra till värdeskapande och samhällsnytta. Fredrik Sanell, VD Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola” 

Om Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola är ensam ägare till Chalmers Tekniska Högskola AB. Stiftelsens syfte är att verka för att Chalmers bedriver utbildning/forskning och dess nyttiggörande på en internationellt hög nivå. Stiftelsen skall även se till att resurser utnyttjas effektivt samt att finansiera uppdrag som är till värde för Chalmers. Det finns dessutom flera helägda bolag i koncernen, bl.a. Chalmers Ventures, Chalmersfastigheter och SSPA.

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Denna information är sådan information som Cline Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 December 2017.

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa "reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.

Taggar:

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar