• news.cision.com/
 • Cline/
 • Halvårsrapport för Cline Scientific AB, 556867-8238, för period 1 januari – 30 juni 2019

Halvårsrapport för Cline Scientific AB, 556867-8238, för period 1 januari – 30 juni 2019

Report this content

Period januari - juni 2019 i sammandrag

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

 • Rörelseintäkter under perioden januari – juni 2019 uppgick till 124 kSEK (152 kSEK).
 • Likvida medel uppgick till 2 916 kSEK (4 748 kSEK) vid periodens slut.
 • Resultat före skatt, -1 767 kSEK (-1 561 kSEK).
 • Summa eget kapital uppgick till 2 854 kSEK (5 619 kSEK) vid periodens slut.

Period april - juni 2019 i sammandrag

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

 • Rörelseintäkter under perioden april – juni 2019 uppgick till 72 kSEK (79 kSEK).
 • Likvida medel uppgick till 2 916 kSEK (4 748 kSEK) vid periodens slut.
 • Resultat före skatt, -1 107 kSEK (-825 kSEK).
 • Summa eget kapital uppgick till 2 854 kSEK (5 619 kSEK) vid periodens slut.

Resultat och ställning

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

 • Resultat före skatt för perioden januari – juni uppgick till -1 107 kSEK (-825 kSEK) eller -0,13 kr (-0,10 kr) per aktie.
 • Antal utestående aktier är 8 441 112 stycken (8 441 112 stycken).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 916 kSEK (4 748 kSEK).

Väsentliga händelser under perioden

 • Ett andra patent rörande gradientytor godkänns i Japan. Stärker patentskyddet för gradientteknologin i Japan ytterligare.
 • Erhåller notice-of-allowance på ytterligare en patentansökan i USA
 • Dr. Stephen Minger anlitas som vetenskaplig rådgivare till bolaget
 • Licenstagaren Liv Diagnostics uppnår värdehöjande milstolpe med Clines teknologi
 • Peter Ehrenheim anlitas som strategisk rådgivare till bolaget
 • Empe Diagnostics AB inkluderar Clines nanopartiklar i sin första produkt           

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Avtalar om lånefinansiering om 6 MSEK

VD kommentar

Första hälften av 2019 har kantats av ett flertal viktiga milstolpar helt i linje med vår plan. Under Q1 erhöll Cline godkänt på samtliga patentansökningar i de länder där vi bedömer att Cline har en marknad. Ytterligare två nya patentansökningar, utanför den ursprungliga patent-planen, godkändes i Japan och USA under denna period. Detta lyckade IP-och patentarbete har därmed givit Cline ett starkt skydd och en viktig plattform att fortsätta bygga verksamheten utifrån, något som vi är mycket stolta och nöjda över!

Tidigare meddelade vi att Cline fördjupat samarbetet med en forskargrupp på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där spjutspetsforskning kring stamceller och bildandet av mänsklig broskvävnad skall vidareutvecklas m.h.a. Clines teknologi, där målet är terapeutiska produkter inom ortopedi. Marknaden för ortopediska produkter är globalt sett mycket stor, där alternativa metoder till operation som t.ex. stamcellsterapier ökar allt mer. Nyligen har unika forskningsresultat från detta samarbete sammanställts och skickats in för vetenskaplig publicering. Vi utreder dessutom kontinuerligt möjligheter till nya patent med ursprung i just detta forsknings-och utvecklingsarbete. Vi ser att detta projekt fortskrider bra och enligt vår plan, där nästa steg blir att även paketera denna R&D för kommersiell vidareutveckling och vi utvärderar löpande sätt att fördjupa vårt samarbete ytterligare.

Vi meddelade under perioden i ett pressmeddelande att vår partner Liv Diagnostics har avslutat en pre-klinisk fou-studie och med sin prototyp kunnat uppvisa data där man med hög signifikans lyckats särskilja tumörceller av elakartade cell-linjer, från celler av godartade cell-linjer. Liv Diagnostics utvecklar ett världsunikt system för analys av bröstcancerpatienters levande tumörceller med syftet att fastställa tumörens förmåga att metastasera, långt tidigare och med högre precision än idag tillgängliga metoder. Responsen från läkare och kliniker är hittills mycket god där en sådan produkt skall kunna tillhandahålla avgörande information som hjälper vården att bedöma metastaseringspotentialen mycket tidigare än idag, och därmed undvika att missa farliga tumörtyper och således rädda fler liv. Den färdiga produkten bedöms ha en marknad på åtminstone 10 miljarder SEK årligen, enbart inom bröstcancer. Vi jobbar intensivt med detta projekt och utvärderar idag sätt för ännu djupare samarbete för att realisera potentialen i denna produkt.

Vi har anslutit två erfarna rådgivare till bolaget som skall hjälpa oss med strategiska frågor både inom vår RnD samt kommersiella frågor. Dr. Stephen Minger har en lång meritlista och erfarenhet av stamcellsområdet med specifik kunskap som kommer till stor användning för vårt samarbetsprojekt inom stamcellsterapi för broskskador och artros. Peter Ehrenheim med sin långa kommersiella erfarenhet, bl.a som CEO för GE Life Sciences, har mycket att bidra med till Cline där vi nu i närtid vet att hans kompetens och nätverk inom cancerdiagnostik kommer bolaget till nytta.

Finansieringen av verksamheten är säkrad en bra bit in på 2020, vilket innebär att vi kan fokusera på att avancera två av våra viktigaste samarbetsprojekt inom cancerdiagnostik och stamcellsterapi.

Sammantaget har 2019 hittills inneburit flera milstolpar och kvitton på att vårt arbete fram tills nu utförts framgångsrikt och att vi är på rätt spår att skapa riktigt stora värden bland bolagets tillgångar och för våra aktieägare. Under hösten ser vi fram emot att presentera mer resultat av det arbete vi ägnat oss intensivt åt under senare våren och sommaren.

Patrik Sundh

Verkställande direktör

Styrelsen för Cline Scientific AB,

Torleif Mölllerström, Styrelseordförande

Christopher Steele

Patrik Sundh, VD

Niklas Holmquist

Kommande rapport

8 november, 2019

Granskning av revisor

Denna redogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisor.

Mölndal den 23 augusti 2019

Styrelsen för Cline Scientific AB,

Torleif Möllerström, Styrelseordförande

Patrik Sundh

Christopher Steele

Niklas Holmquist

Cline Scientific AB  

Argongatan 2C
431 53  Mölndal

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science.

Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar