Idag inleds lösenperioden för teckningsoptioner i Clines Scientific

Report this content

Cline Scientific AB (publ) (“Cline” eller “Bolaget”) genomförde under May 2020 en företrädesemission av units, innefattande aktier samt teckningsoptioner TO 1 A & B. Tisdagen den 2 mars 2021 inleds lösenperioden för teckningsoptionerna TO 1 A & B Lösenperioden pågår till och med 12 mars, 2021.

En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Enligt villkoren ska lösenpriset vara 3,38 SEK  per aktie, courtage utgår ej. Vid full nyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Cline cirka 13,5 MSEK. Emissionskostnaderna beräknas till cirka 100 TSEK.

Antalet registrerade teckningsoptioner uppgår till 159 333 stycken av serie A och 3 847 037 av serie B. Endast teckningsoptioner av serie B handlas på Spotlight Stock Market.

Innehavare av teckningsoptioner som önskar lösa dessa till B-aktier, måste själva anmäla det i god tid före fredag den 12 mars 2021. Teckningsoptionerna förfaller sedan värdelösa. De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem. Handel med teckningsoptionerna pågår till och med onsdag den 10 mars 2021.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) fram till dess att registrering är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Cline Scientific.Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.clinescientific.com och på Aktieinvest FK AB:s hemsida https://www.aktieinvest.se/.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det memorandum som publicerades i samband med företrädesemissionen som offentliggjordes den 8 maj 2020. Memorandum finns tillgängligt på www.clinescientific.com.
För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: +46 703-585 088

Cline Scientific AB (publ)                                                 Telefon: 031-387 55 55
Argongatan 2 C                                                                   E-post: info@clinescientific.com
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Prenumerera

Dokument & länkar