Kommuniké från årsstämman

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman den 7:e maj 2019.

Beslut om följande:

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Stämman godkände föreslagen vinstdisposition

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

Val av styrelse och val av revisor
Stämman väljer om sittande styrelse: Niklas Holmquist, Patrik Sundh, Torleif Möllerström och Christopher Steele. Auktoriserad revisor Stefan Kylebäck väljs fortsatt av stämman.

Beslut om emissionsbemyndigande
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 260 000 kronor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan komma att ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

Beslut om ändring av Bolagsordning: Byte av bolagets säte
Styrelsen föreslår att bolagets säte ändras från Göteborgs Kommun, Västra Götalands län till Mölndals Kommun, Västra Götalands län. Skälet är att Bolaget under 2018 valde att flytta verksamheten till Astra Zeneca BioVentureHub samt Argongatan 2C i Mölndal. Detta medför en ändring i paragraf 2 i Bolagsordningen.

Sätet byts från Göteborgs kommun till Mölndals kommun.
Stämman godkänner förslaget.

Stämmans avslutande

Stämman avslutas av ordförande Torleif Möllerström

Cline Scientific AB  

Argongatan 2C
431 53  Mölndal

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science.

Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar