Kvartalsredogörelse för period 1 januari – 31 mars 2019

Report this content

Period januari - mars 2019 i sammandrag

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

 • Rörelseintäkter under perioden januari – mars 2019 uppgick till 51 kSEK (73 kSEK).
 • Likvida medel uppgick till 1 761 kSEK (3 175 kSEK) vid periodens slut.
 • Resultat före skatt, -659 kSEK (-735 kSEK).
 • Summa eget kapital uppgick till 3 962 kSEK (844 kSEK) vid periodens slut.

Resultat och ställning

 • Resultat före skatt för perioden januari – mars uppgick till -659 kSEK (-735 kSEK) eller -0,08 kr (-0,09 kr) per aktie.
 • Antal utestående aktier är 8 441 112 stycken (7 500 000 stycken).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 761 kSEK (3 175 kSEK).

Väsentliga händelser under perioden

 •  Ett andra patent rörande gradientytor godkänns i Japan. Stärker patentskyddet för gradientteknologin ytterligare.
 •  Erhåller notice-of-allowance på ytterligare en patentansökan i USA
 •  Dr. Stephen Minger anlitas som vetenskaplig rådgivare till bolaget
 •  Licenstagaren Liv Diagnostics uppnår värdehöjande milstolpe med Clines teknologi
 •  Peter Ehrenheim anlitas som strategisk rådgivare till bolaget

VD kommentar - Business Progress Update

Vårt arbete fram tills nu har börjat bära frukt, där starten av 2019 har kantats av ett flertal viktiga milstolpar i linje med vår plan. För det första har vi under Q1 nu erhållit godkänt på samtliga patentansökningar i de länder där vi bedömer att Cline har en marknad. Ytterligare två nya patentansökningar, utanför den ursprungliga patent-planen, godkändes i Japan och USA under denna period. Detta lyckade IP-och patentarbete har därmed givit Cline ett starkt skydd och en viktig plattform att fortsätta bygga verksamheten utifrån, något som vi är mycket stolta och nöjda över!

Tidigare meddelade vi att Cline fördjupat samarbetet med en forskargrupp på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där spjutspetsforskning kring stamceller och bildandet av mänsklig broskvävnad skall vidareutvecklas m.h.a. Clines teknologi, där målet är terapeutiska produkter inom ortopedi. Nyligen har unika forskningsresultat från detta samarbete sammanställts och skickats in för publicering i den vetenskapliga tidskriften Stem Cell Research. Vi ser att detta arbete fortskrider bra och enligt vår plan, där nästa steg blir att även paketera denna R&D för kommersiell vidareutveckling.

Nyligen meddelade vi i ett pressmeddelande att vår partner Liv Diagnostics har avslutat en pre-klinisk fou-studie och med sin prototyp kunnat uppvisa data där man med hög signifikans lyckats särskilja tumörceller av elakartade cell-linjer, från celler av godartade cell-linjer. Liv Diagnostics utvecklar ett världsunikt system för analys av bröstcancerpatienters levande tumörceller med syftet att fastställa tumörens risk att metastasera, långt tidigare och med högre precision än idag tillgängliga metoder. FoU bedrivs idag på humana bröstcancercellinjer vars förmåga att metastasera är väl dokumenterad. Responsen från läkare och kliniker är hittills mycket god där en sådan produkt skall kunna tillhandahålla avgörande information som hjälper vården att bedöma metastaseringspotentialen mycket tidigare än idag, och därmed undvika att missa farliga tumörtyper och således rädda fler liv. Den färdiga produkten bedöms ha en marknad på åtminstone 10 miljarder SEK årligen, enbart inom bröstcancer

Vi arbetar nära Liv Diagnostics och har tillsammans med dem kommit långt med att ta fram en unik teknikplattform som ger specifika och relevanta data från levande cancercellers unika beteende, något som idag är helt världsunikt. De nya resultaten innebär att man nått en viktig milstolpe och nu kan fokusera på nästa steg, vilket blir att utvärdera prototypen på patientbiopsier. 

Cancerdiagnostik har visat sig vara ett riktigt attraktivt område för vår teknologi och Liv’s prekliniska data ger oss tillförsikt i att detta applikationsområde blir det första stora genombrottet för Clines teknologi. Vi kommer att prioritera detta samarbete och jobba för att utveckla vårt partnerskap ytterligare ” - Patrik Sundh, VD Cline Scientific

Sammantaget har Q1 2019 inneburit flera milstolpar och kvitton på att vårt arbete fram tills nu utförts framgångsrikt och att vi är på rätt spår att skapa riktigt stora värden bland bolagets tillgångar och för våra aktieägare.

Patrik Sundh

Verkställande direktör

Kommande rapport

23 augusti, 2019

Granskning av revisor

Denna redogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisor.

Göteborg den 7 maj 2019

Styrelsen för Cline Scientific AB,

Torleif Möllerström, Styrelseordförande

Christopher Steele

Niklas Holmquist

Patrik Sundh, VD

Cline Scientific AB  

Argongatan 2C
431 53  Mölndal

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science.

Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar