• news.cision.com/
  • Cline/
  • Sista dagen i teckningsperioden för teckningsoptioner Cline TO 1 B är 12 mars 2021

Sista dagen i teckningsperioden för teckningsoptioner Cline TO 1 B är 12 mars 2021

Report this content

Den 12 mars 2021 är den sista dagen för teckningsperioden för teckningsoptioner 2020/2021 i Cline Scientific AB (publ) (“Cline” eller “Bolaget”). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Cline Scientific. Lösenpriset för teckningsoptionerna är 3,38 SEK per aktie.

Innehavare av teckningsoptioner som vill konvertera dessa till aktier måste anmäla detta senast fredagen den 12 mars 2021.

Vår intention är att alla optionsinnehavare skall få chansen att konvertera sina optioner till aktier. Om du av någon anledning inte har fått ett ansökningsformulär, vänligen kontakta Cline Scientific så hjälper vi dig med processen, se kontaktinformation nedan.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktion avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 12 mars 2021, då olika förvaltare har olika handläggningstider. Teckning och betalning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ansökningsformulär och information har skickats till teckningsinnehavare. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) fram till dess att registrering är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Cline Scientific.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.clinescientific.com och på Aktieinvest FK AB:s hemsida https://www.aktieinvest.se/.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det memorandum som publicerades i samband med företrädesemissionen som offentliggjordes den 8 maj 2020. Memorandum finns tillgängligt på www.clinescientific.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: +46 703-585 088

Cline Scientific AB (publ)                                                 Telefon: 031-387 55 55
Argongatan 2 C                                                                   E-post: info@clinescientific.com
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Prenumerera

Dokument & länkar