Årsstämma i Cloetta AB (publ) 16 april 2018

Cloettas årsstämma ägde rum måndagen den 16 april 2018 kl. 15.00 i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår.

Utdelning

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,75 kr per aktie och en extra utdelning om 0,75 kr per aktie, sammantaget motsvarande 1,50 kr per aktie, motsvarande
totalt 432 928 948 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes onsdagen den 18 april 2018. Utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den 23 april 2018.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Lilian Fossum Biner, Mikael Aru, Lottie Knutson, Mikael Norman, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt. Alan McLean Raleigh valdes till ny styrelseledamot. Årsstämman valde Lilian Fossum Biner till ordförande för styrelsen. Den tidigare styrelseledamoten Adriaan Nühn lämnade styrelsen i samband med årsstämman.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med 620 000 kr (oförändrat) samt 285 000 kr (oförändrat) till respektive övrig stämmovald ledamot. Arvode för utskottsarbete utgår med 100 000 kr (oförändrat) till ledamot i revisionsutskottet och med 150 000 kr (tidigare 100 000 kr) till ordförande i revisionsutskottet och med 100 000 kr (oförändrat) till ledamot i ersättningsutskottet och med 150 000 kr (tidigare 100 000 kr) till ordförande i ersättningsutskottet.

Revisor

KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. KPMG AB kommer att utse Thomas Forslund till huvudansvarig revisor.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-havare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2018)

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende LTI 2018. LTI 2018 omfattar maximalt 54 anställda bestående av koncernledningen och vissa nyckelpersoner inom Cloetta-koncernen, indelade i tre kategorier. Den första kategorin omfattar VD samt de andra tolv personerna i koncernledningen, den andra kategorin omfattar maximalt 25 anställda som har bedömts ha en betydande direkt påverkan på Cloettas resultat medan den tredje kategorin omfattar maximalt 16 anställda bestående av personer som har bedömts ha en indirekt påverkan på Cloettas resultat.

För att kunna delta i LTI 2018 krävs att deltagaren har ett eget aktieägande i Cloetta ("Investeringsaktier") och att dessa aktier allokeras till LTI 2018. Investeringsaktierna kan antingen särskilt förvärvas för LTI 2018 eller utgöras av ett befintligt aktieinnehav, förutsatt att detta inte har allokerats till tidigare incitamentsprogram. Deltagaren kan maximalt investera 10 procent av deltagarens årslön för 2018 före skatt, i LTI 2018. För den första kategorin av deltagare gäller att varje Investeringsaktie berättigar till en (1) matchningsaktierätt ("Matchningsaktierätt") och sex (6) prestationsaktierätter ("Prestationsaktierätter") (gemensamt "Aktierätterna"). För den andra kategorin berättigar varje Investeringsaktie till en (1) Matchningsaktierätt och fyra (4) Prestationsaktierätter. För den tredje kategorin gäller att varje Investeringsaktie berättigar till en (1) Matchningsaktierätt och två (2) Prestationsaktierätter. Deltagaren kommer att erhålla Aktierätter efter årsstämman 2018 i samband med, eller strax efter, att avtal ingås mellan deltagaren och Cloetta om deltagande i LTI 2018.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Mikael Norman, Mikael Aru och Camilla Svenfelt till ledamöter i revisionsutskottet med Mikael Norman som utskottets ordförande. Ersättningsutskottet utgörs av Mikael Svenfelt, Lottie Knutson och Lilian Fossum Biner med Mikael Svenfelt som utskottets ordförande.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden och Holland. Cloettas produkter säljs i fler än 50 länder världen över med Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och Storbritannien som huvudmarknader. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Karamellkungen, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har 8 fabriker i 5 länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Taggar:

Om oss

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden och Holland. Cloettas produkter säljs i fler än 50 länder världen över med Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och Storbritannien som huvudmarknader. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Candyking, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har 8 fabriker i 5 länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Prenumerera

Dokument & länkar