CNI Nordic 5 AB - Bokslutskommuniké 2018

  • Resultat efter skatt uppgick till 15 151 TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 24,66 SEK
  • Substansvärdet uppgick till 424,66 kr/aktie
  • Nettokassan uppgick till 141 407 TSEK

Kommentarer från VD

Under april öppnade vi upp för teckning och investering i bolaget och fick under några månader in intresserade investerare till ett totalt värde om 245,8 miljoner kronor. Bolaget är en alternativ investeringsfond (AIF) och regleras och står under finansinspektionens tillsyn. Bolaget är även noterat hos NGM i Stockholm som tillhandahåller en Nordic AIF lista vilken är anpassad för investmentbolag som bedrivs i fondliknande strukturer. Noteringen gör det möjligt att äga aktierna i bolaget genom en ISK eller kapitalförsäkring för våra investerare.

Fyra investeringar har signerats under året, investeringar i Dirac och Barnebys gjordes under sensommaren och sedan under december så investerades det i MEDS Apotek och KidsBrandStore. Till dessa fyra investeringar så är cirka 45 procent av bolagets tillgångar allokerat. Det är nya och tidiga investeringar men utvecklingen har visat sig vara positiv och har inneburit att vi har värderat upp de två tidigaste investeringarna i bolaget något, vilket ger oss ett positivt resultat för året och ett högre substansvärde på aktierna.

Tillgången och möjligheterna att titta på företag att investera i har under året varit väldigt bra och många, det har resulterat i dels fyra investeringar men även i ett flertal företag att fortsätta bevaka och följa för att se ut de utvecklas och om det finns ett läge för att investera i dem. Under kommande år fortsätter fokus på att hitta ytterligare tillväxtbolag att investera i och att portföljen fullt ut ska vara investerad och allokerad.

Jag ser fram emot ett nytt år med spännande tillväxtbolag som tillkommer bolagets portfölj.

För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB
Telefon: 070 444 22 50
Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som CNI Nordic 5 AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 28 februari 2019 klockan 17:00