Coeli Private Equity 2016 AB - Årsredovisning 2017

Report this content

* Resultat efter skatt uppgick till - 466 (-112) TSEK
* Resultat per aktie uppgick till -2,23 (0) SEK
* Substansvärdet uppgick till 232,40 kr/aktie (236,36 kr/aktie)
* Nettokassan uppgick till 44 561 (42 713) TSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Efter räkenskapsårets slut har i januari ytterligare en portföljbolagsinvestering gjorts av private equity fonden Litorina V. I övrigt inga fler väsentliga händelser i Bolaget.

KOMMENTAR FRÅN VD

Under det gångna året så har vi utfäst allt kapital till två olika nordiska private equity fonder, finska Intera III samt svenska Litorina V. Tre portföljbolag var klara innan årsskiftet kom och i skrivande stund så har ytterligare ett portföljbolag köpts in, färskvarudistributören Bergfalk & Co.
Den viktiga spridningen och diversifieringen över olika branscher för våra portföljbolag har bara börjat, ett säkerhetsbolag, en systemleverantör, ett konsultbolag inom infrastruktur och nu senast alltså en färskvarudistributör. Vikten att vara diversifierad i sin investeringsportfölj blir allt tydligare i
dagens relativt volatila marknadsklimat, såväl börser som fastighetsmarknader har nyligen bevisat viss orolighet.

Bolaget är ungt och våra utfästelser och investeringar i tidigt stadie, det påverkar resultatet i den meningen att våra portföljbolag ännu inte börjat visa några större utvecklingsresultat. Det gör att kostnaderna i detta tidiga stadie är högre än tillväxten och vi får ett negativt resultat, helt enligt
den klassiska investeringskurvan ”j-curve”.

Den primära aktiviteten som driver private equity branschen är företagstransaktioner. Vi har under året sett en fortsatt tillväxt av transaktioner i våra segment om än i inte samma tempo som åren innan. Vi hör och ser en mer eftertänksamhet och noggrannhet i analysarbetet för att verkligen
hitta de bolag och tillväxt case som man verkligen tror på. Det finns en bild som visar på att vikten att inte misslyckas är mer betydelsefull än att verkligen hitta super transaktionen som slår alla tidigare rekord. En riskförflyttning skulle man kunna tolka det som, hur det kommer att påverka
branschen är lite för tidigt att dra några slutsatser om. Men förändring och utveckling är enligt mig goda processer som för allt framåt.

Som aktieägare är ni välkomna att kontakta mig rörande frågor kring bolaget och dess investeringsstrategi.
För mer information hänvisar jag även till vår hemsida www.coelipe.se

Henrik Arfvidsson
Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Om Coeli Private Equity

Coeli Private Equity 2016 AB erbjuder sina aktieägare investeringsmöjligheter i ett portföljkoncept baserat på investeringar i s.k. buy-out fonder och selektiva investeringar i andra typer av private equity-fonder samt direkta investeringar, som annars normalt inte är tillgängliga för mindre investerare.

Sedan 2006 har Coeli erbjudit investerare access till mindre och medelstora private equity- markanden i Norden. Med 20-talet fondinvesteringar i marknaden så är Coeli en av de mest erfarna aktörerna.

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018 klockan 13:00 (CET)