Coeli Private Equity 2016 AB - Bokslutskommuniké 2018

Kommentarer från VD

Antalet portföljbolag fortsätter att växa i en stabil takt. Vi är nu uppe i nio portföljbolag varav fem av dessa tillkom under året som gått. Private equity fonden Intera III har på den finska marknaden investerat i tre helt skilda branscher och företag, Roima, som är ett mjukvaruföretag, Rantalainen, som är ett redovisningsföretag och nu senast i fastighetsförvaltnings företaget Porvoon Huoltomiehet. Man har dessutom adderat tilläggsinvesteringar i sitt säkerhetsföretag, där en sammanslagning gjort att man nu går under namnet AVARN. Den andra private equity fonden i bolagen är svenska Litorina, de har lagt till två bolag i portföljen, fisk och skaldjurs distributören Bergfalk & Co, där man fortsätter att addera mindre bolag för att skapa en större nordisk aktör. Den andra nya investeringen gjordes i e-handelsföretaget Care of Carl, som är inriktad på herrkläder och accessoarer. Vår portfölj växer därmed i önskad takt och vi ser även en positiv utveckling i de tidigare portföljbolagen.

Bolaget är och kommer att vara i en investeringsperiod kommande år, där stort fokus i private equity fonderna riktas till att hitta intressanta tillväxtföretag. Givetvis ligger även en hel del arbete och fokus på att utveckla och driva de redan befintliga företagen för att nå de högt uppsatta mål som finns. Förväntningarna kortsiktigt är att vi ser en fortsatt jämn investeringstakt på omkring fem nya portföljbolag samt att utvecklingen i de befintliga portföljbolagen fortsätter i positiv riktning. Någon exit är för tidigt att förvänta sig under kommande året, men visst kan bra och fina företag locka till sig intressenter och är de tillräckligt intresserade så finns det alltid möjligheter.

Transaktionsmarknaden i det segment som vi är aktiva i, det för små och medelstora företag (SME), har varit väldigt ojämn under året. Vi startade året med en väldigt hög aktivitet fram till sommarmånaderna, den högsta vi varit med om i vår portfölj. Sedan försvann aktiviteten helt efter de rekordvarma månaderna vi hade och det var stiltje under ett antal månader tills december då det gjordes en del transaktioner igen. Säsongsvariationerna är i sig inte unika men det blev en sådan väldig skillnad från det tempo som inledde året. På en aggregerad nivå för oss så var det året med flest transaktioner sedan vi startade våra investeringar inom private equity. Som aktieägare är ni välkomna att kontakta mig rörande frågor kring bolaget och dess investeringsstrategi.

För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB
Telefon: 070 444 22 50
Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Private Equity 2016 AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 28 februari 2019 klockan 17:00