Kallelse till årsstämma i Coeli Private Equity 2016 AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Coeli Private Equity 2016 AB (publ), 559031-9249, kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 april 2018 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 14 april 2018, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 16 april 2018 under adress Coeli Private Equity 2016 AB (publ), Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, eller per telefon 08-545 916 40, per telefax 08-545 916 41 eller via e-post: info@coeli.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. Notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan fredagen den 13 april 2018.

I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighets­handlingar, såsom exempelvis full­makter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coelipe.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 13 april 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning för stämman
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut

a)    om fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b)    om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

c)    om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar

 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 2. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 3. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 4. Val av revisor
 5. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 6. Avslutande av årsstämma

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelning sker till innehavare av preferensaktie P1 med 1,15 kronor per preferensaktie P1. Ingen utdelning föreslås till innehavare av preferensaktie P2.

Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 24 april 2018. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 27 april 2018.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9)

Styrelsen föreslår att arvode till styrelsen enbart ska utgå med 16 667 kronor till styrelsens ordförande.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10)

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

Val av styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

Styrelsen föreslår Johan Winnerblad, Mikael Larsson och Lukas Lindqvist omväljs till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Val av revisor (punkt 12)

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör i bolaget.

Riktlinjerna för ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare ska gälla till slutet av årsstämman 2019 och innebär att ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet.

Ingen fast lön eller rörlig ersättning utgår till ledande befattningshavare i Bolaget. Ledande befattningshavare ska kunna erhålla ersättning för arbete för bolagets räkning genom andra bolag i koncernen.

Fast lön till styrelsen ska uppgå till högst ett prisbasbelopp per år per ledamot. Ingen rörlig ersättning utgår till styrelsen. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Antalet aktier och röster

Antalet aktier i bolaget är 709 150, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 209 150 preferensaktier P2. Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2 berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således 5 209 150.

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upp­lysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

HANDLINGAR TILL STÄMMAN

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med fredagen den 30 mars 2018 att anslås på bolagets hemsida, www.coelipe.se, samt finnas tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

________________________

Stockholm i mars 2018

Coeli Private Equity 2016 AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Om Coeli Private Equity

Coeli Private Equity 2016 AB erbjuder sina aktieägare investeringsmöjligheter i ett portföljkoncept baserat på investeringar i s.k. buy-out fonder och selektiva investeringar i andra typer av private equity-fonder samt direkta investeringar, som annars normalt inte är tillgängliga för mindre investerare.

Sedan 2006 har Coeli erbjudit investerare access till mindre och medelstora private equity- markanden i Norden. Med 20-talet fondinvesteringar i marknaden så är Coeli en av de mest erfarna aktörerna.

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2018 klockan 18:00 (CET)

Dokument & länkar