Coeli Real Estate Fund I AB – Årsredovisning 2017

Report this content

Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet per den 31 december 2017 uppgick till 141 mkr.

  • Hyresintäkterna uppgick till ca 1 829 tkr och avser två månaders hyresintäkter från fastighetsbeståndet som tillträddes under Q4 2017.
  • Resultat efter skatt uppgick till -10 561 tkr, varav -9 000 tkr avser värdeförändringar för fastighetsbeståndet.
  • Resultat per aktie uppgick till -17,34 SEK
  • Nettoandelsvärde per den 31 december 2017, NAV, per P2 aktie uppgick till 245,42 kr.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

  • Den 3 januari 2018 meddelade Bolaget att det slutliga resultatet för emission 3 i Bolaget blev en nyteckning om 56 200 P2 aktier motsvarande 15 miljoner kronor.
  • Bolaget ingick den 10 oktober 2017 avtal om förvärv av Luktviolen Fastighets AB och Snättringe 31 AB. Luktviolen äger fastigheten Luktviolen 2 i Södertälje med en uthyrningsbar area om 895 kvm. I dagsläget drivs en ICA-butik i fastigheten. Snättringe äger fastigheten Styrmannen 31 i Huddinge med en uthyrningsbar area om 650 kvm. I dagsläget drivs en Hemköp-butik på fastigheten. Fastigheterna tillträddes den 15 januari 2018.
  • Den 8 januari 2018 meddelade Bolaget att Bolaget ingått avtal om förvärv av fastigheten Sankt Ilian 36:10 i Enköping som ägs av bolaget Långgatan Fastighets AB. Sankt Ilian 36:10 är belägen i Enköping och har en total uthyrningsbar area om 3 350 kvm. I dagsläget bedrivs bilhandel och bensinmack på fastigheten.
  • Fastigheten tillträddes den 15 januari 2018. Långgatan Fastighets AB förvärvas till lika delar (50 %) av Coeli Real Estate Fund I AB (indirekt) och SH Bygg Fastighetsutveckling AB.
  • Den 15 januari 2018 meddelade Bolaget att Finansinspektionen godkänt och registrerat Coeli Real Estate Fund I AB´s värdepappersnot och sammanfattning som upprättats inför emission 4.
  • Den 21 januari 2018 meddelade Bolaget att antalet Preferensaktier P2 har ökat med 56 200 aktier under januari 2018 och att antalet Preferensaktier P1 uppgår till 500 000 och antalet Preferensaktier P2 till 608 940.

Kommentarer från VD
Coeli Real Estate Fund I AB startades i november 2016 och genomförde under 2017 tre emissioner. Emissionerna har varit framgångsrika och totalt togs 162 mkr in från våra investerare. Under 2017 har ett 80-tal möjliga fastighetsinvesteringar utvärderats vilket har resulterat i fondens fem fastighetsförvärv, varav tre tillträddes efter årsskiftet. Under våren 2018 kommer vi fortsätta ta in kapital till fonden genom nya emissioner för att kunna göra nya spännande fastighetsinvesteringar. Vi ser positivt på möjligheten att ta in kapital succesivt då vi parallellt kan vara i marknaden och utvärdera potentiella investeringar. Detta gör förutsättningarna för att vi ska kunna hitta fastighetsinvesteringar med stor värdepotential till dig som investerare mycket goda.

För ytterligare information, kontakta
Jakob Pettersson, transaktionsansvarig, Coeli Real Estate Fund I AB
Telefon: 072 402 08 62
Mail: jakob.pettersson@coeli.se
Denna information är sådan information som Coeli Real Estate Fund I AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2018 kl. 16.30 CET.