Coeli Real Estate Fund I AB - Bokslutskommuniké 2018

Med bifogad rapport

  • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 124,5 MSEK (varav 3 MSEK utgörs av marknadsvärdesförändringar) till 265,5 (141) MSEK. Därtill tillkommer även, genom ägd kapitalandel, ett fastighetsinnehav med marknadsvärde om 12,75 MSEK.
  • Hyresintäkterna uppgick till 14 248 (1 829) TSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 4 047 (-10 015) TSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,26 (-17,34) SEK.
  • Nettoandelsvärde, NAV, per P2 aktie ökade med 11,33 SEK och uppgick till 256,75 (245,42) SEK.
  • Föreslagen utdelning om 974 TSEK till bolagets P1-aktieägare.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

  • Den 31 januari 2019 meddelade bolaget att man ingått avtal om ett nytt fastighetsförvärv avseende fastigheten Mandelblomman 1 i Spånga. Fastigheten har en uthyrningsbar area om 6 905 kvm och hyresintäkter om ca 5,6 MSEK årligen och har ett överenskommet fastighetsvärde om 71 MSEK.

Kommentarer från VD

Coeli Real Estate Fund I AB startades i november 2016 och genomförde under 2017 och 2018 totalt sex emissioner. Emissionerna har varit framgångsrika och totalt har 276 mkr tagits in från våra investerare. Hittills har ett 150-tal möjliga fastighetsinvesteringar utvärderats vilket har resulterat i bolagets sex fastighetsförvärv.

Bolagets första två fastighetsförvärv; Vagnhallen 15 och Vagnhallen 16; tillträddes den 31 oktober 2017. Fastigheterna ligger i anslutning till Vällingby City, cirka 500 m från tunnelbanan. Verksamheterna i fastigheterna är idag blandad och innefattar t.ex. dagligvaruhandel, bilförsäljning och gym. Fastigheterna ligger i ett område under omvandling och Coeli ser potential i att arbeta med befintliga hyresintäkter samt vara med i utvecklingen av området tillsammans med kommunen.

Bolaget tillträdde också fastigheterna Luktviolen 2 i Södertälje, Styrmannen 31 i Huddinge och Sankt Ilian 36:10 i Enköping under januari 2018.

Under hösten 2018 har bolaget förvärvat fastigheten Söderbymalm 6:4 i Haninge. Coeli ser även här en potential att arbeta med befintliga hyresintäkter samt vara med i utvecklingen av området tillsammans med kommunen.

Utvärdering av nya investeringsmöjligheter sker löpande och totalt kommer 10-12 investeringar göras i bolaget. 

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, transaktionsansvarig, Coeli Real Estate Fund I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 6 mars 2019 klockan 13:30

Prenumerera