Coeli Real Estate Fund I AB Delårsrapport januari – juni 2018

(sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2017 i TSEK om inget annat anges)

FÖRSTA HALVÅRET 2018

  • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 28,5 MSEK till 169,5 (141) MSEK. Därtill tillkommer även genom ägd kapitalandel ett fastighetsinnehav med marknadsvärde om 12,5 MSEK.
  • Hyresintäkterna uppgick till 6 497 (0) TSEK. Ökningen förklaras av att koncernens fastighetsinvesteringar genomfördes under andra halvåret 2017 samt första kvartalet 2018.
  • Rörelseresultatet uppgick till -4 146 (-593) TSEK. I rörelseresultatet är -4 577 TSEK hänförligt till värdeförändringar på koncernens fastighetsbestånd.
  • Nettoandelsvärde, NAV, per P2 aktie ökade med 5,69 kr och uppgick till 251,11 (245,42) kr. Ökningen är hänförlig till under perioden genomförda emissioner.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Under första halvåret 2018 har bolaget genomfört två emissioner, vilka inbringat 64 MSEK. Därtill har en ytterligare emission initieras under slutet av kvartalet och hade per sista juni inbringat ytterligare ca 27 MSEK.
  • Under slutet av 2017 samt inledningen av 2018 ingick Bolaget avtal om totalt tre fastighetsförvärv genom köp av aktierna i Luktviolen Fastighets AB org.nr 559126-1770, Snättringe 31 AB org.nr 559126-1762, och Långgatan Fastighets AB org.nr 559131-6913. Tillträde av samtliga fastigheter, genom tillträde av aktierna i det förvärvade bolaget skedde den 15 januari 2018. De tre fastigheterna är belägna i Södertälje, Huddinge, respektive Enköping med en total area om 4 250 kvm. Fastigheten i Långgatan förvärvas till lika delar (50 %) av Coeli Real Estate Fund I AB (indirekt) och SH Bygg Fastighetsutveckling AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  •  Den 13 juli 2018 meddelade Bolaget att det slutliga resultatet för emission 6 i Bolaget blev en nyteckning om 178 900 P2 aktier motsvarande 49,3 miljoner kronor.

VD KOMMENTAR

Coeli Real Estate Fund I AB startades i november 2016 och genomförde under 2017 tre emissioner. Emissionerna har varit framgångsrika och totalt togs 163 mkr in från våra investerare.

Under 2017 har ett 50-tal möjliga fastighetsinvesteringar utvärderats vilket har resulterat i fondens fem fastighetsförvärv, varav tre tillträddes efter årsskiftet. Fondens första två fastighetsförvärv; Vagnhallen 15 och Vagnhallen 16; tillträddes den 31 oktober. Fastigheterna ligger i anslutning till Vällingby City, cirka 500 m från tunnelbanan. Verksamheterna i fastigheterna är idag blandad och innefattar t.ex. dagligvaruhandel, bilförsäljning och gym. Fastigheterna ligger i ett område under omvandling och Coeli ser potential i att arbeta med befintliga hyresintäkter samt vara med i utvecklingen av området tillsammans med kommunen.

Fonden tillträdde också fastigheterna Luktviolen 2 i Södertälje, Styrmannen 31 i Huddinge och Sankt Ilian 36:10 i Enköping under januari 2018. Under våren 2018 kommer vi fortsätta ta in kapital till fonden genom nya emissioner för att kunna göra nya spännande fastighetsinvesteringar. Vi ser positivt på möjligheten att ta in kapital succesivt då vi parallellt kan vara i marknaden och utvärdera potentiella investeringar. Detta gör förutsättningarna för att vi ska kunna hitta fastighetsinvesteringar med stor värdepotential till dig som investerare mycket goda. Stockholm den 31 augusti 2018

Mikael Larsson Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, transaktionsansvarig, Coeli Real Estate Fund I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2018 klockan 16.30 (CET)

Prenumerera