Coeli Real Estate Fund I AB Förändring av röster

Coeli Real Estate Fund I AB meddelar idag att antalet Preferensaktier P2 har ökat med 56 200 aktier under januari 2018. Per idag uppgår antalet Preferensaktier P1 till 500 000 och antalet Preferensaktier P2 till 608 940.

Under januari månad registrerades bolagets tredje emission som inbringade 15 miljoner kronor i nytecknat kapital vilket motsvarar inbetald likvid för 56 200 Preferensaktier P2. Förändringen är per den 15 januari 2018 registrerad hos Bolagsverket.

Per den 31 januari 2018 uppgår Coeli Real Estate Fund I ABs aktiekapital till 1 108 940 kronor, fördelat på sammanlagt 1 108 940 aktier, varav 500 000 är Preferensaktier P1 och 56 200 är Preferensaktier P2. Antalet röster uppgår till 5 608 940.

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, transaktionsansvarig, Coeli Real Estate Fund I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se


Denna information är sådan information som Coeli Real Estate Fund I AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 13.00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar