Coeli Real Estate Fund I får sanktionsavgift av Finansinspektionen

Coeli Real Estate Fund I AB (”Fonden”) har idag den 1 mars 2019 tagit del av Finansinspektionens beslut att tilldela Fonden en sanktionsavgift på 200 000 (två hundra tusen) kronor med anledning av att underlåtenhet att ansöka om godkännande av prospekt inom föreskriven tid.

I samband med att Fonden påbörjade sin andra emission den 31 augusti 2017 missade Fonden att ansöka om godkännande av värdepappersnot och sammanfattning av erbjudandet i enlighet med tillämpliga bestämmelser i lagen om handel med finansiella instrument.

Den 3 oktober 2017 underrättade Coeli Real Estate Fund I själv Finansinspektionen om misstaget, som omgående åtgärdades genom att Fonden ansökte om, och erhöll, godkännande av noten. Fondens investerare påverkas inte av det inträffade.

Fonden kommer att överklaga Finansinspektionens beslut till Förvaltningsrätten. 

För ytterligare information, kontakta

Mikael Larsson, VD för Coeli Real Estate Fund I

Telefon: 08-506 223 00

Mail: mikael.larsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2019 klockan 14:20

Prenumerera

Dokument & länkar