KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI REAL ESTATE FUND I AB AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Coeli Real Estate Fund I AB (publ), 559086-4392, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 maj 2018, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 4 maj 2018 under adress Coeli Real Estate Fund I AB (publ), Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, eller per telefon 08-545 916 40, per telefax 08-545 916 41 eller via e-post: info@coeli.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighets-handlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coeli.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 2 maj 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning för stämman
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) om avstämningsdag för beslutad utdelning
d) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisor
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om bemyndigande
15. Avslutande av årsstämma

FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 8 b och 8 c)
Styrelsen föreslår att utdelning sker till innehavare av preferensaktie P1 med 0,82 kronor per preferensaktie P1. Ingen utdelning föreslås till innehavare av preferensaktie P2.

Som avstämningsdag föreslås fredagen den 11 maj 2018. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 16 maj 2018.

Val av styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10)
Bolagets största ägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Mikael Larsson, Patric Sandberg Helenius och Jan Nordström.

Förslag till val av revisor (punkt 12)
För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Fast arvode till styrelsen ska uppgå till högst två prisbasbelopp per år och per ledamot. Styrelsen föreslås även fortsättningsvis ha möjlighet att utöver arvode för sitt styrelsearbete för konsulttjänster vilka utförs därutöver fakturera dessa från egna bolag.
Ingen lön eller annan ersättning har 2017 utgått till ledande befattningshavare i bolaget då dessa ersätts från andra bolag i Coelikoncernen.

Beslut om bemyndigande (punkt 14)
Styrelsen föreslår att styrelsen i Coeli Real Estate Fund I AB, org.nr 559086-4392, bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier. Beslut om emission får fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt med villkor enligt ovan är att möjliggöra ett breddat ägande i bolaget, dels att tillgodose bolagets behov av ytterligare finansiering.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
Antalet aktier i bolaget är 1 196 940, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 696 940 preferensaktier P2. Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2 berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således 5 696 940.

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upp-lysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

HANDLINGAR TILL STÄMMAN
Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständigt förslag till beslut om vinstdisposition och avstämningsdag (punkt 8 b och 8 c), samt styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen kommer från och med tisdagen den 17 april 2018 att anslås på bolagets hemsida, www.coeli.se, samt finnas tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

________________________
Stockholm i april 2018
Coeli Real Estate Fund I AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta
Jakob Pettersson, transaktionsansvarig, Coeli Real Estate Fund I AB
Telefon: 072 402 08 62
Mail: jakob.pettersson@coeli.se
Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 9 april 2018 klockan 17:00

Dokument & länkar