Nyemission (emission 3) riktad till allmänheten i Coeli Private Equity 2015 AB

Styrelsen i Coeli Private Equity 2015 AB, org. nr. 556981-3628 har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 3 december 2014 beslutat att genomföra en nyemission (emission 3) enligt det prospekt som godkändes av Finansinspektionen den 22 december 2014 och den värdepappersnot som idag har godkänts av Finansinspektionen. Nyemissionen riktas, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till allmänheten.

Det beslutades att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 1 027 197 kr genom nyemission av högst 1 027 197 preferensaktier P2.

Villkor:
Anmälningsperiod: 17 juli 2015 – 30 september 2015

Likviddag: 23 oktober 2015

Pris per aktie: 254 kronor

För ytterligare information, kontakta

Jan Sundqvist, VD, Coeli Private Equity 2015 AB

Telefon: 0730 222 711

Mail: jan.sundqvist@coeli.se

Coeli har sedan 2006 erbjudit mindre investerare en access till den nordiska mindre och medelstora private equity marknaden.

Informationen är sådan som Coeli Private Equity 2015 AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 17 juli klockan 18:00

Om oss

Sedan 1994 hjälper Coeli privatpersoner, företag, institutioner och stiftelser att skapa mervärde på sin förmögenhet. Vår affärsidé är att leverera optimala lösningar inom förmögenhets- och kapitalförvaltning där våra kunders behov och förutsättningar står i fokus. Kunskap, personliga möten och tät kommunikation är grunderna i vår rådgivning. Våra rådgivare och förvaltare har en gedigen utbildning och lång erfarenhet i branschen. Flera av oss har dessutom varit med ända från början och följt både företagets och våra kunders utveckling. Vi är stolta över att vara en omtyckt arbetsplats och tror på fördelarna med såväl kontinuitet som förändring. Det ger trygghet och många möjligheter för oss och våra kunder.