Cognos lägger bud på Frango

Cognos lägger bud på Frango Cognos erbjuder 85 kronor kontant per aktie för samtliga utestående B- aktier i Frango i ett rekommenderat offentligt erbjudande med ett totalt budvärde om 390,8 miljoner kronor (52,2 miljoner USD) OTTAWA, ON och BURLINGTON, MA, KANADA, 24 augusti, 2004- Cognos (Nasdaq: COGN; TSX: CSN), världsledande inom Business Intelligence (BI) och Corporate Performance Management (CPM) lämnar idag ett kontant erbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i Frango, ett Stockholmsbaserat företag specialiserat på systemlösningar för konsolidering och finansiell rapportering. Genom förvärvet förstärker Cognos sitt produktutbud och sin globalt ledande position inom CPM. Med Frangos ledande system för konsolidering och finansiell rapportering kombinerat med Cognos Business Intelligence, planerings- och scorecardingprodukter förväntas Cognos kunna erbjuda de bredaste och djupaste Corporate Performance Management-lösningarna i branschen. "Förvärvet av Frango är ytterligare ett viktigt steg i vår strävan att leverera den marknadsledande CPM-lösningen till våra kunder. Förvärvet kommer att förbättra vår förmåga att lösa de viktigaste frågorna för finansavdelningar och att förbättra våra distributionskanaler och förmåga att leverera lösningar på de viktigaste marknadsregionerna" säger Rob Ashe, koncernchef i Cognos. "Frango har utvecklat en framgångsrik produkt och har etablerat en stark position inom marknadssegmentet Performance Management. Vi är entusiastiska över vad vi kan åstadkomma genom att kombinera styrkorna i de båda bolagen." Frango är en av Europas ledande leverantörer av finansiella programvaror och är noterad på Stockholmsbörsen. Frango redovisade en omsättning om 262 miljoner kronor (cirka 34,3 miljoner USD) för 12-månadersperioden till och med den 30 juni 2004. Frango har globalt fler än 1300 kunder och 230 anställda på kontor i 16 länder i främst Europa och Asien. "Att gå samman med Cognos, den klart ledande CPM-leverantören, är logiskt från ett verksamhets- och bolagsperspektiv och kommer kraftigt att förbättra vår gemensamma marknadsposition" säger Tom Löfstedt, VD i Frango. "Cognos har en företagskultur som liknar vår och delar vår kvalitetssträvan och vårt engagemang för våra kunders framgång. Som ett resultat kommer våra kunder att få tillgång till finansiella ledningsverktyg och service i världsklass." Cognos kommer att arrangera en Webcast och en telefonkonferens för att presentera en översikt av transaktionen kl 09:00, Standard Eastern Time (kl 15:00 svensk tid), idag den 24 augusti 2004. Webcasten kan ses via http://www.cognos.com/company/investor/ events/0824/index.html. Telefonnumret till telefonkonferensen är +1-416-640-1907. Erbjudandet i korthet Cognos Incorporated ("Cognos"), ett kanadensiskt bolag, lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Frango AB (publ) ("Frango"), på samtliga utestående A- och B-aktier ("Erbjudandet"). Frangos B-aktie är noterad på Stockholmsbörsen O-lista. A-aktien är inte noterad. Erbjudandet är villkorat (se vidare under "Villkor för Erbjudandet"). För varje utestående B-aktie i Frango erbjuds 85 kronor kontant och för varje utestående A-aktie erbjuds 93,5 kronor kontant. Värdet av utestående aktier i Frango i Erbjudandet uppgår till 390,8 miljoner kronor (ca 52,2 miljoner USD1). Erbjudandet motsvarar en budpremie på B- aktien om 63% jämfört med genomsnittlig sista betalkurs under de senaste 10 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet och en budpremie om 63% jämfört med sista betalkurs per den 23 augusti 2004. Styrelsen i Frango rekommenderar enhälligt att aktieägarna i Frango accepterar Erbjudandet. Frangos största aktieägare, tillika VD och koncernchef Tom Löfstedt, har accepterat och stödjer Erbjudandet avseende hans och hans familjs samtliga direkt och indirekt ägda aktier i Frango ("Löfstedts aktier"). Totalt representerar Löfstedts aktier 59,9% av utestående röster och 33,8% av utestående kapital i Frango. Styrelseledamöterna Monica Caneman, Roland Nilsson, Jonas Nyrén (med familj), Lars Löfstedt (med familj) och Erik Sellberg som tillsammans, direkt eller indirekt, äger 0,9% av utestående kapital och 0,6% av utestående röster har förklarat att de också i egenskap av aktieägare stödjer Erbjudandet och kommer att lämna in sina aktier i Erbjudandet. Erbjudandet Aktieägarna i Frango erbjuds för varje utestående B-aktie 85 kronor kontant och för varje utestående A-aktie 93,5 kronor kontant. Courtage utgår ej. Erbjudandet kommer att genomföras genom ett helägt svenskt dotterbolag till Cognos ("Cognos AB") 2. 1) Varken Cognos eller Cognos AB äger för närvarande aktier i Frango. NBKs regler rörande offentliga erbjudanden och aktieförvärv och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning därav gäller för Erbjudandet. Villkor för Erbjudandet Erbjudandet gäller under förbehåll av att: a. det accepteras i sådan utsträckning att Cognos AB blir ägare till mer än 90% av totalt antal aktier representerande mer än 90% av rösterna i Frango efter full utspädning; b. förvärvet, innan offentliggörande sker av att Erbjudandet fullföljs, inte hindras eller försvåras av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller andra motsvarande omständigheter utanför Cognos AB:s kontroll; samt c. erforderliga tillstånd och godkännanden från konkurrensmyndigheter erhålls utan villkor, eller på villkor som enligt Cognos AB:s bedömning är acceptabla. Cognos AB förbehåller sig dock rätten att fullfölja Erbjudandet oavsett om ett eller flera av villkoren a.-c. ovan inte uppfyllts. Erbjudandet får återkallas av Cognos AB endast om den bristande uppfyllelsen av något villkor under b. och c. ovan är av väsentlig betydelse för Cognos AB:s förvärv av Frango. Erbjudandets värde Erbjudandet motsvarar en budpremie på B-aktien om 63% jämfört med genomsnittlig sista betalkurs för B-aktien under de senaste 10 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet och en budpremie om 63% jämfört med sista betalkurs per den 23 augusti 2004. Ett pris om 93,5 kronor per utestående A-aktie (totalt 330 000 aktier) och ett pris om 85 kronor per utestående B-aktie (totalt 4 235 000 aktier) innebär att Erbjudandets totala värde uppgår till 390,8 miljoner kronor. Finansiering Cognos AB finansierar Erbjudandet med likvida medel inom Cognoskoncernen. Rekommendation från styrelsen i Frango Frangos styrelse och VD stödjer Erbjudandet och Styrelsen i Frango rekommenderar enhälligt aktieägarna i Frango att acceptera Erbjudandet. Se separat pressmeddelande från styrelsen i Frango. Stöd för Erbjudandet Frangos största aktieägare, VD och koncernchef, Tom Löfstedt, har förbundit sig att acceptera och stödja Erbjudandet avseende hans och hans familjs direktägda 113 700 B-aktier i Frango. Därutöver har han givit Cognos AB en option att förvärva hans helägda bolag som innehar återstående del av Löfstedts aktier, 330 000 A-aktier samt 1 100 000 B- aktier. Förvärvspriset för A- och B-aktierna enligt optionsavtalet motsvarar budpriset i Erbjudandet. Totalt representerar Löfstedts aktier 59,9% av utestående röster och 33,8% av utestående kapital i Frango. Därutöver har styrelseledamöterna Monica Caneman, Roland Nilsson, Jonas Nyrén (med familj), Lars Löfstedt (med familj) och Erik Sellberg som tillsammans, direkt eller indirekt, äger 0,9% av utestående kapital och 0,6% av utestående röster förklarat att de också i egenskap av aktieägare stödjer Erbjudandet och kommer att lämna in sina aktier i Erbjudandet. Totalt har aktieägare motsvarande 60,5% av utestående röster och 34,8% av utestående kapital i Frango förklarat att de stödjer och kommer att acceptera Erbjudandet. Preliminär tidsplan Prospektet beräknas offentliggöras omkring den 6 september 2004 och anmälningsperioden förväntas påbörjas den 7 september och avslutas den 27 september 2004. Under förutsättning att Cognos AB fullföljer Erbjudandet den 29 september 2004, beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas med början omkring 1 oktober 2004. Cognos AB förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden samt att i så fall senarelägga redovisningen av likvid. Rådgivare Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare till Cognos och Cognos AB med anledning av Erbjudandet. För frågor, kontakta Sean Reid, Cognos, +1-613-738-1440 eller Rick McLaughlin, Lois Paul & Partners, +1-781-782-5752. Vissa uttalanden som görs i detta pressmeddelande som inte baseras på historiska fakta är prognoser om framtida händelser. Sådana uttalanden görs med stöd av skyddsbestämmelserna i 1995-års reformlag för tvister rörande värdepapper (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Detta pressmeddelande innehåller prognoser rörande, bland annat, Cognos förväntningar beträffande (a) effekten av förvärvet av Frango på dels Cognos affärsstrategi, dels Cognos förmåga att tillgodose kunders behov, dels Cognos förmåga att påskynda tillväxten på angränsande marknader, dels förbättringen av Cognos anseende samt (b) Cognos och Frango förenade styrka. Dessa prognoser utgör inga utfästelser, utan innefattar risker och osäkerheter som kan leda till att de faktiska resultaten väsentligt avviker från dem som framställs i prognoserna. Exempel på omständigheter som kan orsaka sådana avvikelser är: avvikelser avseende Fragnos faktiska affärsutsikter eller verksamhetsförmåga som avviker från de som har framkommit i genomförd due diligence-undersökning; Cognos förmåga att effektivt integrera Frango och villkoren härför; förekomsten av lagstiftnings- eller myndighetshinder för integrationen; Cognos förmåga att behålla Frangos personal; Cognos förmåga att vidmakthålla intäktsökningar eller förutse en intäktsnedgång från någon av dess produkter eller tjänster; Cognos förmåga att utveckla och lansera nya produkter och produktförbättringar som motsvarar kundernas krav och den snabba tekniska utvecklingen; nya produktlanseringar och produktförbättringar som genomförs av konkurrenter; Cognos förmåga att konkurrera på en mycket konkurrensutsatt marknad; Cognos förmåga att välja och implementera lämpliga affärsmodeller och strategier; variationer i Cognos kvartals- och årsresultat på grund av historiska mönster; valutakursrörelser; skattesatsförändringar; den globala ekonomins påverkan på Cognos affärsverksamhet; obehörigt utnyttjande av Cognos immateriella rättigheter; krav från tredje man baserade på påståenden att Cognos mjukvaror inkräktar på tredje mans immateriella rättigheter; den i internationell verksamhet inneboende risken som exempelvis valutakursrörelser; Cognos förmåga att identifiera, anställa, utbilda, motivera och behålla en högkvalificerad företagsledning och annan nyckelpersonal; och Cognos förmåga att identifiera och genomföra förvärv med det önskat resultat; liksom dem riskfaktorer som omnämns i Cognos senaste årsredovisning på "Form 10-K" till USA:s Securities and Exchange Commission ("SEC"), liksom i annan ekonomisk rapportering till SEC. Läsare av detta pressmeddelande bör således inte fästa överdriven tilltro till dessa prognoser, vilka endast är relevanta per den dag de ges. Cognos avsäger sig all skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera sådan prognos för att avspegla en förändring i Cognos förväntningar, eller på grund av en förändring i de händelser, villkor eller omständigheter som ligger till grund för prognosen, eller en förändring som kan påverka prognosens sannolikhet. OM COGNOS Cognos, världsledande inom verksamhetsanalys och styrning, levererar mjukvarusystem som underlättar för företag att styra, övervaka och förstå affärsverksamheter. Cognos tillhandahåller framtidens konkurrensfördelar - Corporate Performance Management (CPM) - vilket uppnås genom att strategiskt använda Business Intelligence (BI) i affärsverksamheten.Våra integrerade CPM-lösningar underlättar för kunderna att styra utvecklingen genom planering, övervaka utvecklingen genom scorecarding, och att förstå utvecklingen genom Business Intelligence. Cognos har fler än 22 000 kunder i över 135 länder. Cognos Business Intelligence och Performance Management lösningar och tjänster till affärsverksamheter är också tillgängliga genom fler än 3 000 samarbetspartners och återförsäljare globalt. Cognos är noterad på NASDAQ (COGN) och på TSX i Toronto (CSN). Cognos redovisade intäkter om 683 miljoner USD och ett nettoresultat om 101 miljoner USD för räkenskapsåret som slutade 29 februari 2004, enligt US GAAP. För ytterligare information, besök Cognos internetsida på http://www.cognos.com. OM FRANGO Frango, etablerat 1987, är en ledande programvaruleverantör av lösningar som hjälper företag med stöd för planering, rapportering, konsolidering samt underlag till analys för affärsbeslut - Corporate Performance Managment (CPM). Drygt 1.300 koncerner och organisationer förlitar sig på Frango när det gäller CPM och verksamhetsuppföljning och styrning. Med huvudkontor i Stockholm, arbetar Frango globalt och har kontor i sexton länder i Europa, Fjärran Östern och USA samt distributörsavtal med företag i ytterligare tio länder. Frango är noterat på O-listan på Stockholmsbörsen. För ytterligare information, besök Frangos internetsida på http:// www.frango.se. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Pressmeddelandet får inte distribueras eller offentliggöras i land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. 1 Baserat på växelkursen USD/SEK 7,48 per den 23 augusti 2004. 2 Ett svenskt aktiebolag (reg. nr 556302-8678). _______________________________ 1 Baserat på växelkursen USD/SEK 7,48 per den 23 augusti 2004. 2 Ett svenskt aktiebolag (reg. nr 556302-8678). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040824BIT00040/wkr0001.pdf

Dokument & länkar