AS Green Cube Innovation Holding och Smart Energy Sweden Group AB har avtalat om ett samgående

AS Green Cube Innovation Holding och Smart Energy Sweden Group AB har idag ingått det Combination Agreement som kommer att slå samman sina verksamheter för att skapa Skandinaviens ledande förnybara drivmedelsbolag som tillkännagavs i pressmeddelande 2021-11-24. Sammanslagningen av de två bolagen väntar på godkännande från svenska konkurrensmyndigheter.

Det nya bolaget, Greenbit, kommer att ha 120 bensinstationer i Norge och Sverige utöver en betydande B2B-verksamhet i båda länderna. Den nya koncernen kommer att dra nytta av stordriftsfördelar och har en tydlig tillväxtambition på marknaden för förnybara bränslen. Denna marknad förväntas växa kraftigt under de kommande åren, i linje med det globala målet för minskade utsläpp som uppnåddes vid COP26.

Det sammanslagna bolaget räknar med en omsättning på 3 900 MNOK och EBITDA på 180 MNOK för 2022, och parterna har en ambition att notera bolaget under Q2-2022.

”Med det nya sammanslagna bolaget ligger vi i framkant för omställningen till ett förnybart samhälle som
leverantör av hållbart bränsle till den befintliga infrastrukturen. Storleken spelar roll på energimarknaden och
den nya koncernen ger oss en bra bas i både Norge och Sverige. Vi tror att framtiden drivs av förnybara
bränslen och har en ambition att bli 100 % förnybara till 2025. Vi tror att om vi vill göra skillnad och minska
utsläppen nu måste vi byta ut bränslet inte fordonen snarare än att fokusera på ersätta befintlig infrastruktur.
Det måste finnas en palett av olika lösningar”, säger Magnus Nyfjäll, som blir vd för det sammanslagna bolaget.

Som en del av samgåendet förvärvar det nya bolaget en ägarandel på 20% i Colabitoil Produktion AB. Colabitoil Produktion AB planerar att bygga en produktionsanläggning i Norrsundet, norr om Stockholm. Colabitoil Produktion AB kommer att använda en unik teknologi utvecklad av Colabitoil Group för att producera förnybar bensin och diesel vid produktionsanläggningen. Anläggningen förväntas starta produktion 2025. Det nya sammanslagna bolaget kommer också att förvärva en exklusiv licens från Colabitoil Group för att producera förnybar bensin och diesel i Norge.

AS Green Cube Innovation Holding (GCI) är ett norskt privatägt energibolag etablerat 2006 med huvudkontor i Oslo, Norge. GCI grundades som ett förnybart företag med målet att ersätta fossil energi med förnybara energikällor. GCI är distributör av både biobränsle och fossilt bränsle genom de tre varumärkena Eco-1, Automat 1 och Nordic Fuel Supply i Norge och Sverige. GCI-koncernen har en total omsättning på cirka 1 900 miljoner kronor (2020), varav cirka 560 miljoner kronor genereras i Sverige. GCI-koncernen har cirka 23 heltidsanställda.

Colabitoil Sweden AB (CBO) är ett svenskt privatägt energibolag etablerat 2013 med huvudkontor i Gävle,
Sverige. CBO var tidigare noterat på Spotlight Stockmarket i Sverige men avnoterades den 22 mars 2021. CBO grundades med visionen att utveckla, producera och sälja framtidens fossilfria bränslen och investerar i utvecklingen av förnybar bensin, diesel och flyg. bränsle i Sverige. CBO är distributör av både biobränsle och fossilt bränsle genom sin underkoncern Smart Energy och dess dotterbolag. Smart har en total omsättning på cirka 1 350 miljoner kronor (2020) och har cirka 55 anställda.

För ytterligare information kontakta:
 

Jan Nordlöf, styrelseordförande, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com

Magnus Nyfjäll, CEO, tel. 010-557 56 15 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Christopher Amnéus, CFO, tel. 010-288 65 75 alt. christopher.amneus@colabitoil.com
 

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Bolaget bedriver fem affärsområden, produktion – licensiering – trading - hamn samt försäljning/distribution. Colabitoils kärnverksamhet finns i Sverige men affärsområden för licensiering och trading arbetar med kunder över hela världen - antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners, för mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar