Bokslutskommuniké 2019

Report this content

Bokslutskommunikén i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.colabitoil.com samt som bilaga till pressmeddelandet. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Fjärde kvartalet (2019-10-01 till 2019-12-31)

  • Rörelseintäkterna uppgick till 158 665 (161 274) tkr
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 430 (15 944) tkr
  • Kostnader för FoU uppgick till 4 735 (3 250) tkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -1,53 (1,82) kr
  • Soliditeten uppgick till 35,6 (49,3) %

Januari - december (2019-01-01 till 2019-12-31)

  • Rörelseintäkterna uppgick till 601 937 (548 936) tkr
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -30 551 (2 934) tkr
  • Kostnader för FoU uppgick till 14 373 (9 680) tkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -3,33 (0,35) kr
  • Soliditeten uppgick till 35,6 (49,3) %

VD har ordet

Genom vårt fokus på affärsområdena har vi nu en stark organisation och struktur på plats för att klara en god tillväxt under 2020. Vi konstaterar att kundtillströmningen är fortsatt god, antal kunder har ökat under 2019 med 14 procent och volymen genom våra tankstationer har ökat med 39 procent jämfört med 2018. Svenska marknaden på HVO100 har minskat med 47 procent. Extra glädjande då att vår HVO100 försäljning har ökat med 7,2 procent under 2019.

Nettoomsättning uppgick till 598 MSEK vilket är 9 procent högre jämfört med 2018. Trots positiva volymökningar under 2019 uppnår inte bolaget sina uppsatta mål för året. Vi fortsätter fokusera på förnybara varor och tjänster som är hållbara för klimatet, socialt och ekonomiskt. Under slutet av 2019 började vi resan mot att dubblera antalet säljresurser och vi ser redan nu en positiv utveckling kring volymer.

Årets resultat på minus 30 MSEK har påverkats av stora kostnader för forskning och utveckling avseende de förnybara bränslena, bensin, flygbränsle och diesel. Vidare har vi tagit stora kostnader för marknadsföring bland annat när det gäller våra engagemang i WRC (Svenska Rallyt), Alpina VM, Skidskytte VM samt Skidskytte WC. Utöver detta har vi tagit kostnader för omorganisation och förstärkt organisation. Dessa ekonomiska satsningar är nödvändiga för att Colabitoil ska vara rätt positionerade och kunna möta kommande förväntningar och mål 2020 och framåt.

För ytterligare information kontakta:

Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com

Magnus Nyfjäll, vice VD, tel 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com

Taggar: