Colabitoil förvärvar Norrsundets Hamn AB

Report this content

Colabitoil förvärvar genom det helägda dotterbolaget Colabitoil Fastigheter AB samtliga aktier i Norrsundets Hamn AB från Södra Norrlands Hamn och Logistik AB. Norrsundets Hamn AB äger industrifastigheter och mark i Norrsundets Hamn, (Norrsundet i Gävle kommun) om en totalyta om 442,4 hektar. Det förvärvade bolagets fastigheter ligger i direkt anslutning till Colabitoils fastighet om 16,5 hektar vilket medför att Colabitoil i och med förvärvet förfogar över ett markområde på totalt 458,9 hektar.

Tillträdet till Norrsundets Hamn AB och dess fastigheter sker den 1 september 2020.

Köpeskillingen uppgår till 51 miljoner kronor som finansierats med egna medel och externa lån om 45 miljoner kronor.

Investeringen i Norrsundets Hamn AB kommer att ha en positiv resultatpåverkan då den verksamhet som bedrivs i hamnområdet, i form av uthyrning av fastigheter och markområden täcker den kapitalkostnad som Colabitoil åtar sig i samband med förvärvet.

Förvärvet innebär att Colabitoil nu har rådighet över ett tillräckligt stort markområde för att fortsätta med miljöansökan för att bygga en produktionsanläggning för framställan av fossilfria bränslen (bensin, jetbränsle och diesel).  Målet, som kommunicerats tidigare, är att vi skall ha en färdig anläggning i Norrsundet 2023.

Arbetet med den konceptuella designen av produktionsanläggningen är inne i en intensiv fas och beräknas vara klar under hösten. Finansieringsarbetet för att bygga produktionsanläggningen är påbörjat sen en tid och diskussioner har förts och förs med olika investerare och långivare.

”Det här är en historisk dag – sedan vi startade Colabitoil 2013 har målet varit att skapa en produktionsanläggning för fossilfria bränslen. Jag är glad att vi nu kan fortsätta arbetet med miljöansökan, öka intensiteten med konceptdesignen och prekonstruktion av en produktions-anläggning” säger Jan Nordlöf, grundare och styrelseordförande i Colabitoil.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Colabitoil Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nyfjäll, VD och koncernchef, tel 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar