Colabitoil har av Finansinspektionen utdömts att betala en sanktionsavgift

Finansinspektionen har beslutat att Colabitoil Sweden AB ska betala en sanktionsavgift på 250.000 kronor för underlåtenhet att ansöka om godkännande av ett prospekt inom föreskriven tid. Beslutet om sanktionsavgift har ännu inte vunnit laga kraft. 

Beslutet kommer inte att överklagas av Bolaget. Bolaget har vidare ingått en överenskommelse med den finansiella rådgivaren om ersättning för sanktionsavgiften.

Bakgrund Inför Bolagets emission och notering på Spotlight Stock Market i december 2017 upprättades ett informationsmemorandum i oktober 2017. Dessförinnan upprättades ett informationsmemorandum i februari 2017 också det avseende en nyemission. Sammantaget i dessa informationsmemorandum har Bolaget erbjudit marknaden att teckna aktier till ett totalt belopp motsvarande 26,1 mkr inom en tolvmånadersperiod. Finansinspektionen anser att Bolaget i samband med emissionen i december 2017 överträtt reglerna om prospekt i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och därför skall betala en sanktionsavgift.

För mer information:

Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com
Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök www.colabitoil.com

Om oss

Colabitoil Sweden AB bygger framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO bidrar Colabitoil till en omställning till ett hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till företags- och privatmarknadskunder, distribution till företagskunder samt med egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren HVO100.

Prenumerera

Dokument & länkar