COLABITOIL HAR BESLUTAT ATT BYTA HANDELSPLATS

Report this content

Colabitoil Sweden AB förvärvade den 20 juli 2020 majoriteten av aktierna i Smart Energy Sweden Group AB. Den 1 september 2020 förvärvade Colabitoil genom det helägda dotterbolaget Colabitoil Fastigheter AB 100 procent av aktierna i Norrsundets Hamn AB. Med anledning av dessa förvärv beslutade Spotlight den 9 november 2020 att Colabitoil skall genomgå en ny noteringsprövning.

Styrelsen har idag beslutat att inte påbörja en ny noteringsprocess hos Spotlight utan i stället byta handelsplats för handel i bolagets aktier. I samband med beslutet har Bolaget träffat avtal med Mangold Fondkommission att vara rådgivare i noteringsprocessen till annan marknadsplats. Byte av marknadsplats beräknas att ta cirka 3 – 4 månader och Bolaget kommer löpande kommunicera utvecklingen kopplat till processen.

Bolaget kommer att kalla till extra bolagsstämma avseende byte av handelsplats.

Denna information är sådan information som Colabitoil Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021.


För ytterligare information kontakta:
 

Jan Nordlöf, styrelseordförande, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com

Magnus Nyfjäll, CEO, tel 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Bolaget bedriver fem affärsområden, produktion – licensiering – trading - hamn samt försäljning/distribution. Colabitoils kärnverksamhet finns i Sverige men affärsområden för licensiering och trading arbetar med kunder över hela världen - antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (COLAB), för mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar