Colabitoil Sweden AB (publ) offentliggör delårsrapport för Q1 2021

Report this content

Colabitoils kvartalsrapport för Q1 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida https://www.colabitoil.com

Med ett händelserikt 2020 bakom oss med t.ex. framsteg inom Colabitoil Produktion AB rörande såväl
produktionstekniken som den planerade produktionsanläggningen och förvärvet av Norrsundets Hamn AB vilket gav
oss full rådighet över markområdet för den planerade produktionsanläggningen. Vi fick en kraftig tillväxt inom
försäljning av drivmedel genom förvärvet av Smart Energy koncernen. Sedan dess har stort fokus legat på konsolidering
och effektivisering, ett arbete som fortsatt in i 2021. Det är inte bara årstiden som bjuder på ljus, även vår verksamhet
börjar se ljuset ur flera perspektiv, bland annat kan vi informera om att koncernens inköpsbolag av drivmedel, med
tillgång till depåer i Trelleborg och Sundsvall, har tecknat ett leveransavtal med italienska ENI om leverans av HVO.
Första leveransen nådde depåerna i slutet av mars och leveranser till kunder påbörjades under månadsskiftet mars och
april. Detta gör att vi sprider risken genom tillgång till fler leverantörer av förnyelsebara komponenter men det ger oss
framför allt ökad tillgång till HVO vilket förbättrar koncernens möjligheter att uppfylla reduktionsplikten för 2021.

 

Första kvartalet (2021-01-01 till 2021-03-31)
 

• Rörelseintäkterna uppgick till 358 569 (177 455) tkr
• Kostnader för FoU uppgick till 3 174 (3 524) tkr
• Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick 2 136 (5 733) tkr
• Goodwillavskrivningar för perioden uppgick till -5 680 (-120) tkr
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 722 (3 794) tkr
• Resultatet per aktie* uppgick till -1,05 (0,43) kr
• Soliditeten** uppgick till 12,5 (36,6) %

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier i moderbolaget för första kvartalet
2021: 8 854 378 aktier. Antal aktier per den 31 mars 2021: 8 854 378 aktier.
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

 

Vårt resultat börjar se ljusare tider, Under såväl slutet på 2020 och första kvartalet 2021 har stort fokus legat på
konsolidering och effektivisering. Nu börjar vi se frukten av detta arbete och det känns roligt att offentliggöra
koncernens resultat för första kvartalet. För koncernen har vi ett positivt kassaflöde för perioden på 37 MSEK, vi gör ett
EBITA på 2,1 MSEK att jämföra med Q1 2020 på 5,7 MSEK vilket innehöll en realisationsvinst om 13,6 MSEK från
försäljning av aktier i dotterföretag.

För ytterligare information kontakta:
 

Magnus Nyfjäll, CEO, tel. 010-557 56 15 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Christopher Amnéus, CFO, tel. 010-288 65 75 alt. christopher.amneus@colabitoil.com
 

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Bolaget bedriver fem affärsområden, produktion – licensiering – trading - hamn samt försäljning/distribution. Colabitoils kärnverksamhet finns i Sverige men affärsområden för licensiering och trading arbetar med kunder över hela världen - antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners, för mer information besök www.colabitoil.com