Colabitoil Sweden AB (publ) offentliggör delårsrapport för Q2 2021

Report this content

Colabitoils kvartalsrapport för Q2 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida https://www.colabitoil.com

 

Även om 2020 var ett händelserikt år för Colabitoil med framstegen i såväl produktionsteknik som den planerade produktionsanläggningen och förvärvet av Smart Energy koncernen och Norrsundets Hamn AB så ligger de stora händelserna nu framför oss. Konsolideringarna är i stort avklarade och vi skördar frukten av dessa och börjar blicka framåt, det är mycket som händer och ännu mer som skall hända. Arbetet med produktionsanläggningen fortsätter och mycket arbete pågår kopplade till detaljplan och miljötillstånd.

 

Om föregående kvartal var första indikationen på att frukten av arbete med konsolidering och effektivisering så får andra kvartalet bli andra eller fortsättningen på den trenden då koncernen redovisar ett EBITA på 10,7 MSEK för andra kvartalet att jämföra med 2,1 MSEK första kvartalet 2021 eller med Q2 2020 på -8,4 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt positivt men nettokassaflödet för andra kvartalet var dessvärre negativt delvis med anledning av lämnade depositioner kopplade till leveransavtal. Det ackumulerade nettokassaflödet för årets första sex månader är fortfarande positivt.

 

Andra kvartalet (2021-04-01 till 2021-06-30)

• Rörelseintäkterna uppgick till 386 669 (138 001) tkr
• Kostnader för FoU uppgick till -3 398 (-2 744) tkr
• Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 10 654 (-8 380) tkr
• Goodwillavskrivningar för perioden uppgick till -5 639 (-120) tkr
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -714 (-10 142) tkr
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,1 (-1,1) kr
• Soliditeten** uppgick till 12,9 (33,0) %

 

  Första halvåret (2021-01-01 till 2021-06-30)

• Rörelseintäkterna uppgick till 745 238 (315 458) tkr
• Kostnader för FoU uppgick till -6 572 (-6 268) tkr
• Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 12 789 (-2 645) tkr
• Goodwillavskrivningar för perioden uppgick till -11 319 (-240) tkr
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 436 (-6 345) tkr
• Resultatet per aktie* uppgick till -1,1 (-0,7) kr
• Soliditeten** uppgick till 12,9 (33,0) %

 

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier i moderbolaget för andra kvartalet     2021: 8 854 378 aktier. Antal aktier per den 30 juni 2021: 8 854 378 aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Tillgången till HVO är fortsatt god även om råvarupriserna ökat kraftigt under andra kvartalet kan komma att leda till högre inköpspriser under kommande 3 till 6 månader. Samarbetet med ENI men även Eco-1 i Norge fungerar väl och förväntas fortsätta för att säkerställa koncernens tillgång till HVO på kort- och lång sikt vilket är viktigt för oss inte bara för att kunna tillgodose våra kunder som efterfrågar förnyelsebara drivmedel utan även för att förbättra koncernens möjlighet att uppfylla reduktionsplikten för 2021.
 

För ytterligare information kontakta:
 

Magnus Nyfjäll, CEO, tel. 010-557 56 15 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Christopher Amnéus, CFO, tel. 010-288 65 75 alt. christopher.amneus@colabitoil.com
 

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Bolaget bedriver fem affärsområden, produktion – licensiering – trading - hamn samt försäljning/distribution. Colabitoils kärnverksamhet finns i Sverige men affärsområden för licensiering och trading arbetar med kunder över hela världen - antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners, för mer information besök www.colabitoil.com