Colabitoils bokslutskommuniké 2018

Bokslutskommunikén i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.colabitoil.com samt som bilaga till pressmeddelandet. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Sammanfattning av räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2018 

  • Nettoomsättningen uppgick till 549 (320) MSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,9 (-0.8) MSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till 0,35 (-0,10) SEK.
  • Soliditeten uppgick till 48,7 (57,3) %.

Väsentliga händelser under perioden 

Q4 - I oktober meddelade Colabitoil att ett exklusivt avtal tecknats med Organofuel Sweden AB om global licensiering för produktion och försäljning av förnybart flygbränsle och förnybar bensin.

Q4 - Avstyckningen från Norrsundets Hamn AB:s fastighet har i november vunnit laga kraft och Colabitoil Fastigheter AB har tillträtt fastigheten Gävle Norrsundet 2:228.

 Q4 - I december meddelade Colabitoil att Bolaget har sålt aktier för 25 MSEK (motsvarande 0,31% av aktieinnehavet) i det nybildade dotterbolaget Colabitoil Fuel Production AB (publ).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Vid extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ) beslutades att godkänna styrelsens planer på produktionsanläggningar och affärsprinciper avseende underlicensiering vilka innefattar överlåtelse av aktier i dotterbolag.


VD har ordet

Utveckling 2018 

Vi har ett fortsatt starkt fokus på förnybart drivmedel och tjänster som är miljö och ekonomiskt hållbara. Under det fjärde kvartalet hade vi en omsättning på 162 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 30 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Under helåret 2018 hade vi en omsättning på 549 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 71 procent jämfört med 2017.


Nya leveransavtal under året 

Under 2018 har vi ingått flera nya avtal som stärkt vår position som en ledande svensk leverantör av förnybara drivmedel.

I juni kunde vi meddela att vi ingått ett förnyat avtal med Neste, som är världens största producent av HVO.

 

Tankanläggningar 

I dotterbolaget Colabitoil Tankanläggningar AB äger och förvaltas alla tankanläggningar i koncernen. Vi har i dag 54 tankanläggningar, varav 44 publika där man kan tanka med Colabitoilkort.

Per första oktober förvärvades en tankstation i centrala Gävle. Den är den första bemannade anläggningen i vår regi. Anläggningen skall fungera som konceptanläggning.

 

Nya affärer 

1 oktober 2018 så tecknade Colabitoil och Organofuel Sweden AB ett exklusivt licensavtal gällande produktion av förnyelsebar bensin och flygbränsle. Avtalet är exklusivt med en löptid på 50 år och ger Colabitoil rätten att underlicensiera produktion till andra parter i hela världen.

Vi tar nu steget från Organofuels validerade teknik i laboratorium till uppförandet av en testanläggning och genomförande av tester under 2019. Bolaget äger den globala rätten att utfärda underlicenser.

Som i ett första steg har dotterbolaget Colabitoil Fuel Production AB bildats och erhållit en underlicens för området Tyskland, Österrike och Schweiz.  

Den 20 december tecknades det första aktieöverlåtelseavtalet motsvarande 0,31 procent (25 MSEK) av aktierna i Colabitoil Fuel Production AB.   Dessa affärsprinciper fastställdes på extra bolagsstämma 20:e februari 2019. 

 Produktion 

Produktionen av HVO är nu igång och vi kör kontinuerlig drift i pilotanläggningen i Norrsundet. Anläggningen kan producera 1 500 kubikmeter på årsbasis. Vi kommer också att använda anläggningen för vätebehandling till våra nya produkter förnybar bensin och flygbränsle. Vi uppför också en mindre testanläggning för framställning av både bensin och flygbränslen.  

Marknadsaktiviteter 

I februari var vi leverantör och sponsor (Official Supplier) till ÅRE 2019 AB, som ansvarade för världsmästerskapen i alpin skidåkning som hålls i Åre.

I mars 2019 vi också leverantör och sponsor (Official Supplier) till VM i Skidskytte i Östersund.

I februari 2019 provkördes de första dropparna förnybar bensin från Colabitoil. Prins Carl Philip fick äran att på Svenska Rallyt (Rally Sweden) att framföra en fyrhjuling på det nya drivmedlet.

 

 Runt hörnet 

Colabitoil kommer att ta nästa steg i bolagsutvecklingen genom att vidga sin försäljning enligt en ny modell. Vi kommer att samarbeta med andra leverantörer i större omfattning. Vi har planerat för detta under en längre tid och nu tycker vi att tiden är mogen för att sjösätta planerna. Vi kommer även att fortsätta med underlicensieringen av produktionsanläggningar utanför Norden för framställning av bensin och flygbränsle.

Denna information är sådan information som Colabitoil Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019.

För mer information:
Jan Nordlöf, CEO, Colabitoil AB,  jan.nordlof@colabitoil.com  +46 771 185 961
Daniel Arenholm, Communications, Colabitoil AB, daniel.arenholm@colabitoil.com  +46 771 185 965
Ulf Fredrixon, CFO Colabitoil AB, ulf.fredrixon@colabitoil.com  +46 771 185 969

Colabitoil Sweden ABär noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök www.colabitoil.com

Taggar:

Om oss

Colabitoil Sweden AB bygger framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO bidrar Colabitoil till en omställning till ett hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till företags- och privatmarknadskunder, distribution till företagskunder samt med egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren HVO100.

Prenumerera

Media

Media