COLABITOILS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Report this content

Bokslutskommunikén i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.colabitoil.com samt som bilaga till pressmeddelandet. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Fjärde kvartalet (2020-10-01 till 2020-12-31) 
• Rörelseintäkterna uppgick till 355 009 (158 665) tkr
• Resultatet efter finansiella poster upp gick till -33 986 (-14 430) tkr
• Kostnader för FoU uppgick till -3 040 (-4 735) tkr
• Resultatet per aktie uppgick till -3,61 (-1,53) kr
• Soliditeten uppgick till 14,6 (35,6) %

Januari - december (2020-01-01 till 2020-12-31)
• Rörelseintäkterna uppgick till 1 049 295 (601 937) tkr
• Resultatet efter finansiella poster upp gick till –51 140 (-30 550) tkr
• Reavinst vid försäljning av aktier i dotterbolag har påverkat resultatet med 17 003 (0) tkr
• Kostnader för FoU uppgick till -12 813 (-14 373) tkr
• Resultatet per aktie uppgick till -5,54 (-3,33) kr
• Soliditeten uppgick till 14,6 (35,6) %

VD har ordet: Det har varit ett händelserikt år på många sätt. Det är inte gjort av sig självt att implementera två så stora förvärv som vi gjort under andra halvan av 2020. Gamla tvister som följde med Smartförvärvet är hanterade och reglerade och vi har nu tagit alla kostnader hänförliga till detta. Det är nu på plats och vi kan nu lägga alla resurser på vår affärsverksamhet.

Vi vet alla att det inte är hållbart att fortsätta med fossila drivmedel på det sätt vi har gjort och fortfarande gör i alldeles för stor omfattning. På Colabitoil tittar vi inte bara på vad alla andra gör åt detta problem, vi vill och är övertygade om att vi kan vara en del av lösningen. Vår planet behöver många olika alternativ på den utmaning vi har framför oss och med många olika förnybara drivmedel som en del av lösningen. Därför arbetar vi enträget vidare med vår plan och ambition om en fullskalig produktionsanläggning av förnybara drivmedel i Norrsundet. Alla beslut vi tar, stora som små, är för att vi skall kunna möjliggöra denna satsning och erbjuda våra kunder vår väg till morgondagens förnybara drivmedel.

Denna information är sådan som Colabitoil Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 26 februari 2021.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nyfjäll, CEO, tel 010-557 56 15 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 010-557 56 14 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com


COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Bolaget bedriver fem affärsområden, produktion – licensiering – trading - hamn samt försäljning/distribution. Colabitoils kärnverksamhet finns i Sverige men affärsområden för licensiering och trading arbetar med kunder över hela världen - antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (COLAB), för mer information besök www.colabitoil.com