COLABITOILS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

Report this content

Bokslutskommunikén i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.colabitoil.com samt som bilaga till pressmeddelandet. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.


Fjärde kvartalet (2021-10-01 till 2021-12-31)

• Nettoomsättning uppgick till 476 983 (353 138) tkr
• Utvecklingskostnader uppgick till -4 635 (-3 040) tkr
• Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 207 342 (-21 811) tkr
• Goodwillavskrivningar för perioden uppgick till -5 094 (-5 657) tkr
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 195 111 (-33 986) tkr
• Resultatet per aktie* uppgick till 21,9 (-3,6) kr
• Soliditeten** uppgick till 50,1 (14,6) %

Januari - december (2021-01-01 till 2021-12-31)

• Nettoomsättning uppgick till uppgick till 1 697 744 (1 023 836) tkr
• Utvecklingskostnader uppgick till -14 917 (-12 813) tkr
• Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 233 405 (-26 098) tkr
• Goodwillavskrivningar för perioden uppgick till -22 051 (-10 619) tkr
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 187 564 (-51 140) tkr
• Resultatet per aktie* uppgick till 21,0 (-5,5) kr
• Soliditeten** uppgick till 50,1 (14,6) %


VD HAR ORDET: Det har återigen varit ett händelserikt år och med facit på hand så har det varit ett fantastiskt år för Colabitoil som bolag och koncern. Fullt medvetna om vilka utmaningar vi tog med oss in i 2021 så har vi med fokus och hårt arbete lyckats ta vara på de möjligheter som vi identifierade i t ex. förvärvet av Smart. Vårt mål om tillväxt och lönsamhet inom vår försäljningsverksamhet infriades och vi avslutade året starkt trots höga priser och sämre tillgång till HVO.

Vår vision och vårt mål har sedan 2013 varit produktion av förnyelsebara drivmedel och vi har fortsatt att arbeta mot målet om en egen produktionsanläggning i Norrsundet, norr om Gävle. Detaljplanen är nu godkänd men har ännu inte fått laga kraft då den överklagades i december. Vi ser fortsatt positivt på utvecklingen och hoppas få besked i närtid så att vi kan ta nästa steg i vår resa mot egen produktion och ansöka om miljötillstånd. I december kommunicerade vi samgåendet med Greenbit som i praktiken innebar att vi sålde vår försäljningsverksamhet eller Smartkoncernen till norska Greenbit mot att vi blev aktieägare i Greenbit. I och med den transaktionen realiserade vi de övervärden som byggts upp under 2021 och skapat en större och starkare koncern som själva siktar på börsen till hösten 2022.

I och med affären med Greenbit så har Colabitoilkoncernen renodlats med fokus på Produkt- och teknikutveckling och vidareutveckling av Norrsundets Hamn. Som vi ser det så står drivmedelsbranschen inför förändring och nya utmaningar men vi är redo att ta oss an framtiden och fortsätta vår resa där vi skall erbjuda marknaden en större tillgång till förnyelsebara drivmedel och göra det möjligt för slutförbrukarna att minska sitt klimatavtryck.

För ytterligare information kontakta:

Jan Nordlöf, styrelseordförande, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com
Magnus Nyfjäll, CEO, tel. 010-557 56 15 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Christopher Amnéus, CFO, tel. 010-288 65 75 alt. christopher.amneus@colabitoil.com
 

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Bolaget bedriver fem affärsområden, produktion – licensiering – trading - hamn samt försäljning/distribution. Colabitoils kärnverksamhet finns i Sverige men affärsområden för licensiering och trading arbetar med kunder över hela världen - antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners, för mer information besök www.colabitoil.com