Delårsrapport Halvår och Q2 2018

Lägre resultat än förväntat på grund av externa faktorer.

Första halvåret (2018-01-01 till 2018-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 256 735 (93 332) TSEK.
  • Rörelseresultat före kostnader av extraordinär karaktär uppgick till -62 (-1 091) TSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 535 (-2 671) TSEK. 
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,96 (-0,13) TSEK.
  • Soliditeten uppgick till 52,9 (72,8) %.

Andra kvartalet (2018-04-01 till 2018-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 122 816 (48 959) TSEK.
  • Rörelseresultat före kostnader av extraordinär karaktär uppgick till -2 173 (-439) TSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 735 (-1 183) TSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,99 (-0,15) TSEK.
  • Soliditeten uppgick till 52,9 (64,3) %.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.


Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Colabitoil Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 . Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

För mer information:
Jan Nordlöf, CEO, Colabitoil AB,  jan.nordlof@colabitoil.com  +46 771 185 961

Daniel Arenholm, Communications, Colabitoil AB, daniel.arenholm@colabitoil.com  +46 771 185 965
Ulf Fredrixon, CFO Colabitoil AB, ulf.fredrixon@colabitoil.com  +46 771 185 969

Colabitoil Sweden AB (publ) är noterade på AktieTorget (COLAB) och grundades 2013 med målet att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle, förser företaget företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första pilotanläggning för tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information, besök www.colabitoil.com

Taggar:

Om oss

Colabitoil Sweden AB bygger framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO bidrar Colabitoil till en omställning till ett hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till företags- och privatmarknadskunder, distribution till företagskunder samt med egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren HVO100.