Delårsrapport kvartal 3 2020

Report this content

Produktion/Forskning & utveckling

Colabitoil grundades kring idén om gröna drivmedel producerade i Norrsundet, Sverige. Vi arbetar med att färdigställa den konceptuella designen av anläggningen. Vi har förvärvat Norrsundets Hamn AB för att säkerställa full rådighet över mark till produktionsanläggningen och arbetet med miljöprövningen pågår sedan slutet av oktober. Fullskaliga produktionsanläggning för förnybar, bensin, diesel och jet-bränsle planeras vara på plats under 2023.

Försäljning

Volymutveckling från Q2 fortsätter och ökar ytterligare även i Q3. Självklart ökar Colabitoils försäljning i samband med vårt förvärv av Smart men om vi exkluderar förvärvade volymer har vi en ackumulerad organisk tillväxt för årets tre första kvartal på 13,3%.

Resultat

Vi vet att vi har en bit kvar innan vi kan vända våra röda siffror till svarta, vi har satt igång ett antal projekt för att säkerställa att vi utnyttjar våra nya förutsättningar på bästa sätt. Vi har identifierat ett antal större kostnadsbesparingar samt intäktsökningar, bland annat har vi nu en försäljningsvolym och ett kundunderlag som ger oss rätt förutsättningar. Vi har plockat hem outsourcade tjänster inom ekonomi och HR, uppgifter som nu hanteras av befintlig personal. Vi har en större försäljningsvolym och har genomlyst våra inköp och har kunnat hittat nya bättre upplägg. Vi genomlyser vårt logistikupplägg för att kunna effektivisera men med bibehållen eller ökad servicenivå mot våra kunder. Vi kommer att minska administrationen genom att reducera antalet bolag i koncernen. Detta är några av de åtgärder vi arbetar med och som kommer att ge positiv effekt i närtid för att säkerställa vår fortsatta verksamhet och resultatutveckling för att vi skall vara ett lönsamt bolag även ur ett resultatperspektiv

Tredje kvartalet (2020-07-01 till 2020-09-30)

 • Rörelseintäkterna uppgick till 375 392 (140 224) tkr
 • Resultatet efter finansiella poster upp gick till -11 421 (-5 311) tkr
 • Kostnader för FoU uppgick till -3 505 (-3 565) tkr
 • Resultatet per aktie* uppgick till -1,28 (-0,59) kr
 • Soliditeten** uppgick till 17,8 (39,3) %

Januari - september (2020-01-01 till 2020-09-30)

 • Rörelseintäkterna uppgick till 677 283 (444 560) tkr
 • Resultatet efter finansiella poster upp gick till -17 527 (-16 362) tkr
 • Reavinst vid försäljning av aktier i dotterbolag har påverkat resultatet med 17 003 ( 0 ) tkr
 • Kostnader för FoU uppgick till -9 773 (-11 220) tkr
 • Resultatet per aktie* uppgick till -1,97 (-1,83) kr
 • Soliditeten** uppgick till 17,8 (39,3) %

Denna information är sådan som Colabitoil är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-12 14:45 CET.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nyfjäll, CEO, tel 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU, Hamnverksamhet samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com