Delårsrapport kvartal 3 2021

Report this content

Delårsrapporten finns i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.colabitoil.com samt som bilaga
till pressmeddelandet. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.


Tredje kvartalet (2021-07-01 till 2021-09-30)

• Rörelseintäkterna uppgick till 478 707 (378 828) tkr
• Kostnader för FoU uppgick till -3 538 (-3 505) tkr
• Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 13 274 (-1 822) tkr
• Goodwillavskrivningar för perioden uppgick till -5 639 (-5 158) tkr
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 889 (-11 421) tkr
• Resultatet per aktie* uppgick till 0,2 (-1,3) kr
• Soliditeten** uppgick till 8,7 (17,7) %

Januari - september (2021-01-01 till 2021-09-30)

• Rörelseintäkterna uppgick till 1 223 945 (694 286) tkr
• Kostnader för FoU uppgick till -10 282 (-9 773) tkr
• Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 26 064 (-4 226) tkr
• Goodwillavskrivningar för perioden uppgick till -16 958 (-5 398) tkr
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 547 (-17 527) tkr
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,9 (-2,0) kr
• Soliditeten** uppgick till 8,7 (17,7) %


VD har ordet
Vi följer nu upp våra två tidigare kvartal, vilka tillsammans visade på en positiv utveckling, med ytterligare ett positivt kvartal och bibehållen trend när koncernen redovisar ett EBITA på 13,3 MSEK för tredje kvartalet att jämföra med 10,7 MSEK andra kvartalet 2021 eller med Q3 2020 på -1,8 MSEK. Jag har påtalat det förut och vill fortsätta med budskap, vi har inte slutat med det hårda och fokuserade arbetet, målet är fortfarande en egen produktionsanläggning och nu bibehållen lönsamhet i vår försäljningsverksamhet. Lönsamhet är livsviktig för oss och den fortsatta positiva utvecklingen vi sett hålla i sig i tredje kvartalet är resultatet av det fokuserade arbetet som pågått sedan förvärvet av Smart Energy.

För ytterligare information kontakta:
 

Magnus Nyfjäll, CEO, tel. 010-557 56 15 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Christopher Amnéus, CFO, tel. 010-288 65 75 alt. christopher.amneus@colabitoil.com
 

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Bolaget bedriver fem affärsområden, produktion – licensiering – trading - hamn samt försäljning/distribution. Colabitoils kärnverksamhet finns i Sverige men affärsområden för licensiering och trading arbetar med kunder över hela världen - antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners, för mer information besök www.colabitoil.com