Delårsrapport Q1 2020

Report this content

Citat från avgående VD och koncernchef Jan Nordlöf: Jag har sedan bildandet av Colabitoil (2013) varit VD och drivkraften i bolaget. Det har varit fantastiskt roliga år med högt tempo och ett lärande utöver det vanliga. Jag har sett/följt utvecklingen hos mina medarbetare där vi tillsammans tagit stora steg och styrt bolaget mot vad det är idag. Jag var med och rekryterade Magnus Nyfjäll med tanke på att han skall leda koncernen och fortsätta utveckla bolaget mot den målbild som finns i bolaget.

Nu efter en tid där vi arbetat tillsammans så känns det naturligt att överlämna ansvaret till Magnus. 

Jag välkomnar Magnus som VD och jag kommer att fortsätta med styrelsearbetet och verka för fortsatt utveckling av bolaget.

Jag vill även passa på att tacka alla medarbetare, investerare, aktieägare, partners och leverantörer för det förtroende och stöd jag har haft under åren.

Jan Nordlöf    

Första kvartalet (2020-01-01 till 2020-03-31)

  • Rörelseintäkterna uppgick till 163 887 (161 626) tkr
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3 793 (-3 374) tkr
  • Reavinst vid försäljning av aktier i dotterbolag har påverkat resultatet med 13 567 (0) tkr
  • Kostnader för FoU uppgick till 3 524 (2 881) tkr
  • Resultatet per aktie* uppgick till 0,43 (-0,38) kr
  • Soliditeten** uppgick till 36,6 (45,0) %

Första kvartalet 2020 var omdanande med stora förändringar på marknaden. Vi har fortlöpande haft möten gällande covid-19, minst 1ggr/vecka.

Man kan konstatera att bolagets strategi inom affärsområdet marknad och försäljning har varit väldigt lyckosam under perioden. Vi har mer än fördubblat antalet nya kunder under Q1 i år jämfört med samma period i föregående år. Dessa kunder är framförallt inom entreprenadverksamhet, industri och byggsektorn.

Covid-19 har medfört att vi har korttidspermitterat 10 personer i dotterbolaget Colabitoil Produktion.  Vi kör trots detta bensin/jet A1/dieselproduktionen för att kunna producera de volymer vi behöver för nästa steg i processen mot en storskalig produktionsanläggning.

Vi kommer även att påbörja konceptutvecklingen i samband med tekniska due diligensen 2.0 för att komma vidare mot konstruktion av produktionsanläggningen.  

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Colabitoil Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nyfjäll, VD, tel 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com