Delårsrapport Q2 2020

Report this content

Koncernen växer

Den 20 juli 2020 publicerades att Colabitoil genomfört två transaktioner vilket innebär en ny koncernstruktur och ett majoritetsägande för Colabitoil Sweden AB i Smart Energy Sweden Group AB. Smart Energy Sweden Group AB innehåller i huvudsak tre verksamhetsområden, en stationskedja, en depåverksamhet och ytterligare tre välrenommerade varumärken som har försäljning till kunder inom transport, lantbruk, industri, konsument med flera. Den nya Colabitoil-koncernen beräknas omsätta drygt 2 miljarder SEK.

Det sker en konsolidering i marknaden och vi kommer i allra högsta grad vara delaktig i denna resa. Det är väsentligt för oss att inneha den kritiska massa av kunder och volymer för att vi skall kunna dra nytta av synergier denna massa medför. Vi är nöjda över att vi kunnat göra denna strukturaffär och därmed skapat en möjlighet att bli en större och mer attraktiv aktör i marknaden. Strukturaffären skapar även möjligheten att kunna erbjuda marknaden och fler kunder ett fossilfritt alternativ till drivmedel, såväl diesel som bensin från egen produktion, i Norrsundet.

Andra kvartalet (2020-04-01 till 2020-06-30)

 • Rörelseintäkterna uppgick till 138 001 (141 422) tkr
 • Resultatet efter finansiella poster upp gick till -10 142 (-7 439) tkr
 • Kostnader för FoU uppgick till -2 744 (-3 192) tkr
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,1 (-0,8) kr
 • Soliditeten uppgick till 33,0 (44,2) %
 • Såld volym ökade med 18,3 (7,2) % jämfört med motsvarande period föregående år.

Första halvåret (2020-01-01 till 2020-06-30)

 • Rörelseintäkterna uppgick till 301 891 (302 552) tkr
 • Resultatet efter finansiella poster upp gick till -6 345 (-10 812) tkr
 • Reavinst vid försäljning av aktier i dotterbolag har påverkat resultatet med 13 567 (0) tkr
 • Kostnader för FoU uppgick till -6 268 (-6 073) tkr
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,7 (-1,2) kr
 • Soliditeten uppgick till 33,0 (44,2) %
 • Såld volym ökade med 8,1 (8,0) % jämfört med motsvarande period föregående år.

Försäljning

Bolagets strategi inom affärsområdet marknad och försäljning har varit fortsatt lyckosam under perioden. Antalet kunder fortsätter att öka och försäljning räknat i volym har under kvartalet slagit nya volymrekord.

Produktion

Vårt arbete med att etablera en produktionsanläggning av fossilfri bensin, jetbränsle samt diesel i Norrsundet fortsätter med hög intensitet. Under andra kvartalet har vi tecknat ett avtal med teknikkonsultföretaget AFRY och har nu tillsammans startat upp arbetet kring den konceptuella designen av produktionsanläggningen, ett arbete som ska vara klart under hösten. Målet att vi skall ha en färdig anläggning i Norrsundet 2023 kvarstår och allt arbete vi gör är med detta mål i sikte.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet inserinformation och är sådan information som Colabitoil Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nyfjäll, VD och koncernchef, tel 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com