Greenbit AS kommer att lämna ett erbjudande till minoriteten i Smart Energy Sweden Group AB.

Report this content

Bakgrund

Smart Energy avnoterades från NGM (Nordic Growth Market) den 17 jul 2020. Den 20 juli 2020 förvärvade Colabitoil Sweden AB (Colabitoil) aktiemajoriteten i Smart Energy och ägde fram till den 23 december 2021 1.125.367.011 aktier av totalt 1.600.000.000 aktier i Smart Energy. Innehavet motsvarade 70,34 procent av aktierna i Smart Energy. I samband med Colabitoils förvärv av aktiemajoriteten av Smart Energy informerade Colabitoil marknaden att man skulle undersöka möjligheten för en ny notering av Smart Energy.

I december 2021 meddelades att Colabitoils försäljningsverksamhet går samman med Green Cube under det nya företagsnamnet Greenbit AS. I samband med detta sålde Colabitoil sina aktier i Smart Energy och erhöll som vederlag aktier i Greenbit AS. Köpeskillingen uppgick till NOK 221.451.129 eller motsvarande NOK 19,68 öre per aktie (2022-04-07 SEK 21,16 öre per aktie).

Greenbit har 120 bensinstationer i Norge och Sverige utöver en betydande B2B-verksamhet i båda länderna. Den nya koncernen kommer att dra nytta av stordriftsfördelar och har en tydlig tillväxtambition på marknaden för förnybara bränslen. Denna marknad förväntas växa kraftigt under de kommande åren, i linje med det globala målet för minskade utsläpp som uppnåddes vid COP26.

Det sammanslagna bolaget redovisar på pro forma basis en omsättning på 3 400 MNOK och EBITDA på 125 MNOK för 2021, och parterna har beslutat att notera bolaget under 2022 om marknadsförutsättningarna tillåter så.

Vid legala granskningar av erbjudandet så framkom att det erfordras prospekt i samband med det fullständiga erbjudandet. Vi kommer nu att ta fram ett prospekt som skall godkännas av Norska Finanstillsynet och Svenska Finansinspektionen. Med anledning av handläggningstider hos myndigheterna så beräknas prospektet att vara godkänt i juni månad för offentliggörande till marknaden och minoritetsaktieägarna i Smart Energy.

För ytterligare information kontakta:

Jan Nordlöf, styrelseordförande, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabit.com

Magnus Nyfjäll, CEO, tel. 010-557 56 15 alt. magnus.nyfjall@colabit.com

Christopher Amnéus, CFO, tel. 010-288 65 75 alt. christopher.amneus@colabit.com

Ulf Fredrixon, styrelseledamot, tel. 070-886 90 12 alt. ulf.fredrixon@colabit.com

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Bolaget bedriver fem affärsområden, produktion – licensiering – trading - hamn samt försäljning/distribution. Colabitoils kärnverksamhet finns i Sverige men affärsområden för licensiering och trading arbetar med kunder över hela världen - antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners, för mer information besök www.colabit.com

Prenumerera

Dokument & länkar