Kallelse till årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ), 556478–4485, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 kl. 14.00 i bolagets lokaler, Fabriksvägen 53 i Norrsundet.

Kallelse till årsstämma i Colabitoil Sweden AB publ

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2019, och
  •  anmäla sig till bolaget senast fredagen den 10 maj 2019 skriftligen till Colabitoil Sweden AB, Fabriksvägen 53, 817 30 Norrsundet. Anmälan kan också göras per telefon 0771-118 59 65 alternativt 0771-118 59 69 eller per e-post till ir@colabitoil.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 10 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också medföra aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.colabitoil.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 8 854 378 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.

 2. Val av ordförande vid stämman.

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 4. Godkännande av dagordningen.

 5. Val av en eller två justeringsmän.

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 7. Verkställande direktörens anförande.

 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

 9. Beslut om

a)      fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b)      dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

c)       ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

 12. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor.

 13. Beslut om utseende av valberedning.

 14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Björn Norrbom till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkterna 10 och 11)

Valberedningen förslår att årsstämman beslutar att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju stycken, att en styrelsesuppleant ska utses samt att arvode ska utgå med dels 125 000 kronor till styrelseordförande, dels 125 000 kronor vardera till oberoende styrelseledamöter samt dels 80 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Valberedningen föreslår att arvode till ledamöter i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 200 000 kr att fördelas mellan ledamöterna. Valberedningen föreslår att arvode till ledamöter i styrelsens finans-/investeringsutskott ska utgå med 100 000 kr att fördelas mellan ledamöterna. Därutöver äger ledamot rätt att debitera tid för arbete, som utgör tid utöver, vad som kan anses vara normal tid för utskottsarbete. Vidare har valberedningen föreslagit att en revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor (punkt 12)

Valberedningen förslår att årsstämman beslutar att Niclas Lundqvist, Antonio Martinez, Jan Nordlöf, Björn Norrbom, Lennart Sjögren, Karin Svärd Hertel och Christer Sundin omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Björn Norrbom. Till styrelsesuppleant föreslås Per-Erik Holmgren. Valberedningen avser att återkomma med förslag till nyval av revisor. Detta kommer att ske som senast i samband med årsstämman.

Beslut om utseende av valberedning (punkt 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att utse följande ledamöter till valberedningen:

  •  Christer Sundin representerande eget innehav, och
  •  Lennart Sjögren representerande eget innehav.

Till ordförande i valberedningen föreslås Christer Sundin.

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a)      förslag till ordförande vid årsstämman;

b)      förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;

c)       förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;

d)      förslag till arvode till revisorer;

e)      förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;

f)       förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Ingen ersättning föreslås utgå till valberedningens ledamöter, dock ska ersättning för havda kostnader utbetalas.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Fabriksvägen 53 i Norrsundet samt på bolagets webbplats (www.colabitoil.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Norrsundet i april 2019

Colabitoil Sweden AB (publ)

STYRELSEN 

För ytterligare information om Colabitoil Sweden AB, vänligen kontakta:

Jan Nordlöf, VD

Telefon: +46 771 18 59 61

E-post: jan.nordlof@colabitoil.com

Björn Norrbom, styrelseordförande

Telefon: +46 70 591 88 00

E-post: nalle@grizzlykonsult.eu

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök www.colabitoil.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar