Kallelse till årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Med
anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så
kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av
bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet
att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är bolaget
tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021, och
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 maj 2021.

 

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail

Förhandsröstning, så kallad poströstning, sker genom att stämmodeltagarna utövar sin röstning genom att
markera för ”ja” eller ”nej” på respektive punkt på dagordningen i det särskilda formuläret och undertecknar
det, varefter det skickas in till bolaget per post till adressen Colabitoil Sweden AB, Nygatan 34, 803 11 Gävle
(märk brevet Bolagsstämma) eller per e-post ir@colabitoil.com. Röstformuläret kommer att finnas på
www.colabitoil.com eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast den 17
maj 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Ytterligare anvisningar och villkor
finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om
deltagande i stämman.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt
ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares
rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i
sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 11 maj 2021 kommer att beaktas vid
framställningen av aktieboken.

 

Ombud

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren
bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis
eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från
utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets
webbplats, www.colabitoil.com.

 

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
      a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
          koncernbalansräkning;
      b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
      c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och
    revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor.
11. Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
13. Stämman avslutas

 

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Jan Nordlöf väljs till ordförande vid årsstämman, eller, vid
hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

 

Upprättande och godkännande röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättats av bolaget baserat på
bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats av justeringsmannen.

 

Val av justeringsman (punkt 4)

Aktieägare föreslår att Christer Sundin utses till justeringsman, eller vid förhinder för honom den Christer
Sundin anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna
poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

 

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och
revisorssuppleanter (punkt 8)

Valberedningen har meddelat att de föreslår att årsstämman utser sju styrelseledamöter och en
styrelsesuppleant samt att ett revisionsbolag utan revisorssuppleant utses.

 

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9)

Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 1 150 000 kronor
varav 250 000 kronor till styrelseordförande och 150 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter
som inte är anställda i bolaget. Valberedningen föreslår vidare att arvode till ledamöter i styrelsens
revisionsutskott ska utgå med 200 000 kronor att fördelas lika mellan ledamöterna samt att arvode till
ledamöter i styrelsens finans-/investeringsutskott ska utgå med 100 000 kronor att fördelas lika mellan
ledamöterna. Därutöver äger ledamot rätt att debitera bolaget för arbete som utförs sidan av styrelsearbetet.
Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer.

 

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor (punkt 10)

Valberedningen har meddelat att de föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Antonio Martinez,
Jan Nordlöf, Björn Norrbom, Armando Cordova, Fredrik Törnqvist och Christer Sundin omväljs som ordinarie
styrelseledamöter samt att Ulf Fredrixon nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande
föreslås omval av Jan Nordlöf. Till styrelsesuppleant föreslås omval av Per-Erik Holmgren. Valberedningen
föreslår vidare att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Annika Wedin
kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Ulf Fredrixon har under ett antal år varit bolagets CFO och lämnar nu sin tjänst, i och med sin pensionering.
Ulf är mycket väl insatt i företagets verksamhet och kan därför mycket väl passa i en roll i styrelsen. Ulf
Fredrixon är utbildad civilekonom med en bred erfarenhet inom det finansiella området.

Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen (punkt 11)
Valberedningen föreslår att valberedningsarbetet inför årsstämman 2022 ska bedrivas enligt följande:

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 juni 2021, sammankalla en
valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens
ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till
valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största
aktieinnehavet i bolaget. Valberedningen ska utse en ordförande inom sig.

 

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt
aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större
aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur
valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av
den aktieägare som istället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget. Om en ledamot inte längre
företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess
arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på
valberedningen.

Ingen ersättning föreslås utgå till valberedningens ledamöter, dock ska ersättning för havda kostnader
utbetalas.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier,
konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissioner ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med
bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Eventuella emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga
villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen skall äga bestämma
villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna,
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med
avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller
eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte
att införskaffa kapital till bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma
att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Begäran om upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske
utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags
ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Sådan begäran från aktieägare ska
lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen Colabitoil Sweden AB,
Nygatan 34, 803 11 Gävle Malmö (märk brevet ”Årsstämma”) eller per e-post till adressen ir@colabitoil.com.
Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.colabitoil.com och på bolagets
kontor med adress Colabitoil Sweden AB, Nygatan 34, 803 11 Gävle senast fem dagar före stämman.
Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

 

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Colabitoil Sweden AB, Nygatan 34, 803 11 Gävle senast tre
veckor före stämman, dvs. senast den 27 april 2021. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare
som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid
bolagsstämman.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig
på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy- bolagsstammorsvenska.
pdf. Colabitoil Sweden AB (publ) har organisationsnummer 556478–4485 och säte i Gävle kommun.

 

Gävle i april 2021
Colabitoil Sweden AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
 

Jan Nordlöf, styrelseordförande, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com

Magnus Nyfjäll, CEO, tel. 010-557 56 15 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Christopher Amnéus, CFO, tel. 010-288 65 75 alt. christopher.amneus@colabitoil.com
 

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Bolaget bedriver fem affärsområden, produktion – licensiering – trading - hamn samt försäljning/distribution. Colabitoils kärnverksamhet finns i Sverige men affärsområden för licensiering och trading arbetar med kunder över hela världen - antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners, för mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera