Kommuniké från årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

Idag, den 16 maj 2019, hölls årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet år styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju stycken och att en styrelsesuppleant ska utses samt att arvode ska utgå med dels 125 000 kronor till styrelseordförande, dels 125 000 kronor vardera till oberoende styrelseledamöter samt dels 80 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Stämman beslutade att arvode till ledamöter i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 200 000 kr att fördelas mellan ledamöterna. Stämman beslutade att arvode till ledamöter i styrelsens finans-/investeringsutskott ska utgå med 100 000 kr att fördelas mellan ledamöterna. Vidare beslutade stämman att en revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor

Stämman beslutade att Niclas Lundqvist, Antonio Martinez, Jan Nordlöf, Björn Norrbom, Lennart Sjögren, Karin Svärd Hertel och Christer Sundin omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutades omval av Björn Norrbom. Till styrelsesuppleant omvaldes Per-Erik Holmgren. Vidare beslutade stämman att Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med auktoriserade revisorn Annika Wedin som huvudansvarig, nyväljs till revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om utseende av valberedning  

Stämman beslutade att utse Christer Sundin och Lennart Sjögren till valberedningen. Till ordförande i valberedningen valdes Christer Sundin.

Norrsundet i maj 2019

Colabitoil Sweden AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Nordlöf, VD

Telefon: 072-333 70 77

E-post: jan.nordlof@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO

Telefon: 0708-86 90 12

E-post: ulf.fredrixon@colabitoil.com

Taggar:

Om oss

Colabitoil Sweden AB bygger framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO bidrar Colabitoil till en omställning till ett hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till företags- och privatmarknadskunder, distribution till företagskunder samt med egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren HVO100.

Prenumerera

Dokument & länkar