Kommuniké från årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

Report this content

Idag, den 20 maj 2020, hölls årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

 • Resultatdisposition
  Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019.

   
 • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
  Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 740 000 kronor genom, dels 125 000 kronor till styrelseordförande, dels 125 000 kronor vardera till oberoende styrelseledamöter samt dels
  80 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.


  Stämman beslutade vidare att arvode till ledamöter i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 200 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna samt att arvode till ledamöter i styrelsens finans-/investeringsutskott ska utgå med 100 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna. Därutöver äger ledamot rätt att debitera tid för arbete, som utgör tid utöver, vad som kan anses vara normal tid för utskottsarbete.

  Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

   
 • Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor
  Stämman beslutade att Niclas Lundqvist, Antonio Martinez, Jan Nordlöf, Björn Norrbom, och Christer Sundin omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Armando Cordova och Fredrik Törnqvist nyväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande nyvaldes Jan Nordlöf. Till styrelsesuppleant omvaldes Per-Erik Holmgren. Stämman beslutade vidare att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Annika Wedin som huvudansvarig, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

   
 • Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen
  Stämman beslutade om fastställande av riktlinjer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag och innebär i korthet att valberedningsarbetet inför årsstämman 2021 ska bedrivas enligt följande:

  Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 juni 2020, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande.

  Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

   
 • Beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2020/2024 (I) till anställda samt (B) godkännande av engångsersättning
  Stämman beslutade om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2020/2024 (I) till anställda samt om godkännande av engångsersättning i enlighet med styrelsens förslag.

  Genom emissionen kan högst 550 000 teckningsoptioner emitteras varigenom bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 91 667,09 kronor. I huvuddrag ska följande villkor gälla.

  Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolagets dotterbolag Colabitoil Fastigheter AB, 559075-2043, för vidareöverlåtelse till nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen enligt nedan. Sådana vidareöverlåtelser ska ske under perioden fram till nästa årsstämma mot betalning motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde vid överlåtelsetillfället, beräknat enligt Black & Scholes modell för optionsvärdering.

  Teckningsoptionerna ska ges ut utan vederlag. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 29 maj 2020. Styrelsens äger rätt att förlänga teckningstiden.

  Teckningsoptionerna ska vidare överlåtas enligt följande:
  1. Ledande befattningshavare i koncernen som inte är större aktieägare (3 st) (högst 101 000 teckningsoptioner per person och sammanlagt högst 191 000 teckningsoptioner);
  2. Nyckelpersoner i koncernen (13 st) (högst 70 000 teckningsoptioner per person och sammanlagt högst 199 500 teckningsoptioner).
  3. 159 500 teckningsoptioner ska reserveras för tilldelning till personer som nyanställs i koncernen. Tilldelning enligt ovanstående principer ska tillämpas.
    

Varje teckningsoption berättigar till teckning av ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 juni 2024 till den 30 juni 2024 till ett pris motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktien under de tio handelsdagar som föregår dagen för årsstämman 2020.

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare och baseras på det optionsprogram i bolaget som antogs på årsstämman 2018. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anställda i koncernen ska erbjudas möjlighet att ta del av en eventuell värdetillväxt i bolagets aktie vilket förväntas leda till ett ökat intresse för bolagets utveckling och en fortsatt företagslojalitet under kommande år. Detta anser styrelsen ligger i samtliga aktieägares intressen.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 550 000, vilket motsvarar cirka 5,9 procent av antalet aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier efter fullt utnyttjande. För det fall det optionsprogram som antogs på årsstämman 2018 inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 9,7 procent av antalet aktier och röster.

Varje anställd i koncernen som tecknar sig för teckningsoptioner av serie 2020/2024 (I) är berättigade till engångsersättning för samtliga teckningsoptioner som deltagaren väljer att teckna.

Engångsersättning ska betalas när den aktuella riktade emissionen har godkänts av stämman i bolaget och efter det att deltagaren har tecknats sig för och tilldelats teckningsoptioner enligt villkoren för den riktade emissionen. Deltagaren åtar sig att använda ersättningen för betalning av teckningsoptioner för vilka denne har tecknat sig.

Engångsersättningen ska uppgå till det belopp som den anställde i bolaget skall erlägga som ersättning för tilldelade teckningsoptioner (inklusive beräknad preliminär skatt för den anställde) i enlighet med villkoren i den riktade emissionen. Ersättningen ska inte ligga till grund för semesterersättning eller vara pensionsgrundande.

Bolagets kostnad, inkl. lagstadgade sociala avgifter, för engångsersättningen till deltagarna enligt punkterna 3a) och 3b) ovan uppskattas, vid fullt deltagande och vid ett preliminärt antaget marknadsvärde för teckningsoptionerna om 3,61 kronor per option (vid aktiekurs 11,75 kronor), uppgå till maximalt cirka 3,6 MSEK. I övrigt beräknas teckningsoptionerna av serie 2020/2024 (I) inte medföra några kostnader av betydelse för bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

 

 • Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2020/2024 (II) till styrelseledamöter
  Stämman beslutade om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2020/2024 (II) till styrelseledamöter i enlighet med aktieägare Daniel Trabolds förslag.

  Genom emissionen kan högst 50 000 teckningsoptioner emitteras varigenom bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 8 333,38 kronor.
  I huvuddrag ska följande villkor gälla.

  Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma de föreslagna styrelseledamöterna Fredrik Törnqvist och Armando Cordova. Teckningsoptionerna ska få tecknas med högst 25 000 teckningsoptioner per person.

  Teckningsberättigad ska erlägga ett kontant vederlag för respektive teckningsoption som ska motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionen, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut vid tidpunkten för bolagsstämman, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.

  Teckning av teckningsoptioner ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 25 maj 2020 till och med den 8 juni 2020. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

  Varje teckningsoption berättigar till teckning av ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 juni 2024 till den 30 juni 2024 till ett pris motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktien under de tio handelsdagar som föregår dagen för årsstämman 2020. Nyteckningspriset får inte understiga aktiens kvotvärde.

  Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med högst 50 000, vilket motsvarar cirka 0,6 procent av antalet aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier efter fullt utnyttjande.

  Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Daniel Trabold anser att ett teckningsoptionsprogram som ger de aktuella styrelseledamöterna möjlighet att ta del av Bolagets värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i bolaget.

  Kostnaderna för den riktade emissionen av teckningsoptionerna kommer i huvudsak endast bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna förväntas därför inte medföra några kostnader av betydelse för bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

   
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
  Stämman beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 885 000 stycken. Emission ska kunna ske kontant samt med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

  Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital.

  I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i bolaget.

   
 • Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut finns på bolagets hemsida colabitoil.com

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nyfjäll, VD, tel 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar