Kommuniké från årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

Report this content

Den 18 maj 2021, hölls årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de
beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 • Resultatdisposition
  Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman
  beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Härutöver beslutade stämman om
  ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.
 • Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt fastställande av arvoden åt
  styrelsen och revisorerna


  Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara sju stycken och att en styrelsesuppleant
  skall utses. Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 1 150 000 kronor genom, dels 250
  000 kronor till styrelseordförande, dels 150 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är
  anställda i bolaget.

  Stämman beslutade vidare att arvode till ledamöter i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 200 000 kronor att
  fördelas mellan ledamöterna samt att arvode till ledamöter i styrelsens finans-/investeringsutskott ska utgå med
  100 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna.

  Därutöver äger ledamot rätt att debitera tid för arbete, som utgör tid utöver, vad som kan anses vara normal tid
  för styrelse- eller utskottsarbete.

  Stämman beslutade att en revisor skall utses och att ingen revisorssuppleant skall utses. Vidare beslutade
  stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
   
 • Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor
  Stämman beslutade att Antonio Martinez, Jan Nordlöf, Björn Norrbom, Armando Cordova, Fredrik Törnqvist och
  Christer Sundin omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Ulf Fredrixon nyväljs som ordinarie
  styrelseledamot. Till styrelseordförande nyvaldes Jan Nordlöf. Till styrelsesuppleant omvaldes Per-Erik Holmgren.
  Stämman beslutade vidare att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn
  Annika Wedin som huvudansvarig, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
   
 • Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen
  Stämman beslutade om fastställande av riktlinjer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag och
  innebär i korthet att valberedningsarbetet inför årsstämman 2022 ska bedrivas enligt följande:

  Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 juni 2021, sammankalla en
  valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens
  ordförande.

  Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
  Stämman beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse
  från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier,
  teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske kontant samt med eller utan föreskrift om
  apport, kvittning eller annat villkor.

  Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner
  ska kunna ske dels för att kunna genomföra förvärv av bolag eller verksamheter och dels i syfte att tillföra bolaget
  rörelsekapital.

  I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska
  emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

  Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i bolaget.
   
 • Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut finns på bolagets hemsida www.colabitoil.com

För ytterligare information kontakta:
 

Magnus Nyfjäll, CEO, tel. 010-557 56 15 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Christopher Amnéus, CFO, tel. 010-288 65 75 alt. christopher.amneus@colabitoil.com
 

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Bolaget bedriver fem affärsområden, produktion – licensiering – trading - hamn samt försäljning/distribution. Colabitoils kärnverksamhet finns i Sverige men affärsområden för licensiering och trading arbetar med kunder över hela världen - antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners, för mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar