Offentliggörande av bokslutskommuniké avseende 2021 senareläggs till 16 mars 2022

Report this content

Colabitoil Sweden AB (publ) har sedan avnoteringen 22 mars 2021 haft ambition att efterleva det regelverk som bolaget var verksam under sin notering på Spotlight Stock Market vilket inkluderat offentliggörande av regelbundna finansiella rapporter såsom delårsrapporter, halvårsrapport och bokslutskommuniké och att dessa skall offentliggöras inom två månader från rapportperiodens utgång. Mot bakgrund av det har Bolaget sedan tidigare planerat att publicera sin bokslutskommuniké avseende 2021 den 24 februari 2022.

Som en följd av sammanslagningen av bolagets försäljningsverksamhet (Smart Energy Sweden Group koncernen) med norska Greenbit AS och dess rapporteringskrav under marknadsnoterade obligationslån, i kombination med den intressebolagsredovisning som Colabitoil Sweden AB:s ägarandel utgör, har styrelsen beslutat att senarelägga offentliggörande av bokslutskommunikén för 2021. Då inget formellt krav på offentliggörande inom två månader från rapportperiodens utgång, dvs. innan februari månads utgång, föreligger kommer bolaget att offentliggöra rapporten den 16 mars 2022.

För ytterligare information kontakta:
 

Jan Nordlöf, styrelseordförande, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com

Magnus Nyfjäll, CEO, tel. 010-557 56 15 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Christopher Amnéus, CFO, tel. 010-288 65 75 alt. christopher.amneus@colabitoil.com
 

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Bolaget bedriver fem affärsområden, produktion – licensiering – trading - hamn samt försäljning/distribution. Colabitoils kärnverksamhet finns i Sverige men affärsområden för licensiering och trading arbetar med kunder över hela världen - antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners, för mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar