Bokslutskommuniké 2000-01-01 - 2000-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000-01-01 - 2000-12-31 Verksamheten Bolagets huvudsakliga inriktning är att bedriva tillverkning, försäljning och uthyrning av klimatsystem samt tillverkning och försäljning av kylmöbler och därmed förenlig verksamhet. Tysklands projektet FreshCool-anläggningen i Güstrow är till fullo avskriven, men satsningen lever vidare. Anläggningen ägs till 100% av Coldator FreshCool, vi avser att flytta anläggningen till västra delen av Tyskland. Omsättning Bolagets omsättning under perioden uppgick till 14 127 kSEK (0,2 kSEK) Fördelning på rörelsegrenarna FreshCool 7 284 kSEK, kylmöbler 2 316 kSEK och övrigt 4 527 kSEK. Resultat Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -5 072 kSEK (-29 kSEK) Nettoresultatet uppgick till -10 486 kSEK (-29 kSEK) Medarbetare Under räkenskapsårets första nio månader har 24 personer anställts i bolaget. Från och med 1 november 2000 outsourcades montage och tillverkningspersonal, kvar i bolaget är 9 personer. Finansiell ställning och investeringar Soliditeten uppgick till 49,0% (99,0%).De likvida medlen uppgick till 760 kSEK (0 kSEK). På grund av den försämrade utvecklingen inom företagets verksamhetsområden, har styrelsen beslutat att göra extra goodwill- avskrivningar med 700 kSEK per 30 september 2000 och med ytterligare 3 000 kSEK per 31 december 2000. Investeringar från detaljhandelns sida har minskat samt omfattande omorganisationer inom detaljhandeln har gjort att beslut om investeringar har skjutits på framtiden. Extra ordinära kostnader och investeringar under 2000 Nedan visas en sammanställning på vad som påverkat bolagets resultat och likviditet efter nyemissionen 2000-06-10: Konsultationer avseende nyemission, advokatkostnader, extra 925 kSEK revisionsarvoden etc Marknadsundersöknin 225 kSEK g utland Nyemissionskostnade 2 192 kSEK r *) Güstrow-projektet 1 200 kSEK Modul-programmet 217 kSEK Extra Good-Will 3 700 avskrivning kSEK**) 8 459 kSEK *) Av nyemissionskostnad är 1 778 kSEK inte resultatpåverkande utan skett genom minskning av överkursfonden. Dock har hela beloppet till sin helhet påverkat likviditeten. **) Avskrivningen är bara resultatpåverkande men inte likviditetspåverkande. Ovanstående projekt är genomförda i enlighet med prospektet, däremot har kostnaderna blivit högre än vad som budgeterats. Vidare har det under perioden skett investeringar i form av verktyg och maskiner. Dessa investeringar uppgår till 2 474 kSEK. Utveckling av modulprogrammet för FreshCool som uppgick till 217 kSEK. Händelser av väsentlig karaktär efter rapportperiodens utgång Bolaget har genomfört out-sourcningen av montage och service samt special och medinkyla som beslutades på extra bolagsstämman. Kostnadsbesparingarna av detta har inte slagit igenom till 100% ännu. Bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning per 2000-12-31 till följd av bolagets negativa resultatutveckling samt nedskrivning av goodwill- posten till det bedömda marknadsvärdet, det egna kapitalet uppgår till 4 912 kSEK, efter nedskrivningen. Bolaget har under sista kvartalet 2000 förhandlat om förvärv med inom området restaurang, livsmedelsbutiker och storkök. Detta kommer att presenteras i samband med förslag på bolagsstämman om eventuell försäljning av FreshCool-rörelsen till högstbjudande. Bolaget har utvecklat två nya produkter bröd- och blomsterbord. Där brödbordet hos handlaren har gett en omsättningsökning på 17%, vilket är till full belåtenhet. Vi har fullföljt 7 installationer av FreshCool-anläggningar på totalt ordervärde av ca 4 000 kSEK. Framtidsutsikter Coldator FreshCool Int AB är efter outsourcning återförsäljare av special- och medicinkyla. Där bolaget har tecknat flera ordrar bland annat med kylutrustning till tåget X2000, NCC AB och Fresenius Kabi AB på drygt 1 000 kSEK. Leverans sker under första kvartalet 2001. Bolaget har flera större offerter ute, bland annat 7 stycken större FreshCool-anläggningar till ett ordervärde på drygt 4 000 kSEK och inom transportbranschen med leverans under 3 år på ca 18 000 kSEK. Bolaget har ytterligare offertförfrågan från större företag och institutioner överstigande 20 000 kSEK. 1 Resultaträkning i sammandrag, kSEK Jan - dec Juli - dec 2000 1998/99 (18 måm) Omsättning 14 127 215 Rörelsens kostnader exklusive goodwillavskrivningar -19 385 -244 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -5 258 -29 Goodwillavskrivningar -4 900 Rörelseresultat -10 158 -29 Finansnetto -328 Resultat efter finansiella poster - 10 486 -29 Periodens resultat -10 486 -29 1 Balansräkning i sammandrag, kSEK 2000-12-31 1999-12-31 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 1 457 - Materiella anläggningstillgångar 2 299 - Omsättningstillgångar 5 519 78 Likvida medel 760 SUMMATILLGÅNGAR 10 035 78 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 912 77 Långfristiga skulder 2 646 - Kortfristiga skulder 2 477 8 SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 10 035 78 1 Kassaflödesanalys, kSEK Jan - dec Juli - dec 2000 1998/99 (18 måm) Kassaflöde från den löpande verksamheten - 6 882 -33 Kassaflöde från investeringsverksamheten - 4 046 115 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 688 -85 Förändring likvida medel 760 0 1 Nyckeltal Jan - dec Juli - dec 2000 1998/99 (18 måm) Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, % -0,43 -13,5 Avkastning på eget kapital, % -420,3 -21,0 Avkastning på sysselsatt kapital,% -342,4 -21,8 Medelantal anställda, st 15 1 Omsättning per anställd, kSEK 942 216 Resultat per anställd -699 -29 Soliditet, % 49,0 99 Antal aktier vid periodens slut 3 050 000 1 000 Resultat per aktie, SEK -3:44 -29:00 Kommande rapporteringstillfällen Ordinarie bolagsstämma hålls den 6 mars 2001 i bolagets lokaler på Centralvägen 2-4, Upplands Väsby. Kvartalsrapport för 1:a kvartalet 2001 kommer den 18 april 2001. Denna rapport har inte blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisiorer. Stockholm den 2001-02-02 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT01000/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT01000/bit0002.pdf

Dokument & länkar