Kallelse till extra bolagsstämma i Coldator FreshCool International AB (Publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Coldator FreshCool International AB (Publ) Aktieägarna i Coldator FreshCool AB International AB (Publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 november 2000, som kommer att avhållas i bolagets lokaler med adress Centralvägen 2-4, 194 82 Upplands Väsby Anmälan. Aktieägarna som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införda i den av Värdepappercentralen VPC AB bokförda aktieboken senast senast den 27 oktober 2000, dels anmäla sin avsikt att deltaga på bolagsstämman senast den 31 oktober 2000. Anmälan om deltagande på stämman skall ske per post eller fax till Coldator FreshCool International AB (Publ) Centralvägen 2-4, 194 82 Upplands Väsby. Telefax 08 590 776 11. Vid anmälan skall namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, samt antal aktier uppges. Om deltagande på stämman kommer att ske med stöd av fullmakt, skall vidimerad kopia av skriftlig och dagtecknad fullmakt vara bolaget tillhanda senast den 31 oktober 2000. Aktieägare med förvaltningsregistrerade aktier måste senast 10 dagar innan stämman tillfälligt inregistrera sina aktier i sitt eget namn hos VPC AB. Detta för att äga rätt att rösta på stämman. Förslag till dagordning. 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande samt godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av justeringsman. 6. Prövning om stämman blivit vederbörligen sammankallad. 7. Information om kvartalsrapport den 30 september 2000 8. Beslut angående styrelsens förslag om outsourcing av produktionsverksamheten. 9. Val av nya styrelseledamöter. 10. Övriga frågor. 11. Stämman avslutas. Håkan Brännman, Alexander Komorowski samt Hans Traugott har ställt sina platser till bolagsstämmans förfogande. Detta i anledning av den pågående omstrukturering av bolaget. Hans Traugott erbjuder sig att verka som VD i bolaget. Styrelsens förslag gällande punkten 8 finns tillgänglig på bolagets kontor från och med den 31 oktober 2000. Upplands Väsby den 19 oktober 2000 Coldator FreshCool International AB (publ). Styrelsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00790/bit0002.pdf

Dokument & länkar