Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Coldator FreshCool International AB (Publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Coldator FreshCool International AB (Publ) Aktieägarna i Coldator FreshCool AB International AB (Publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 06 mars 2001 kl 15.00, som kommer att avhållas i bolagets lokaler med adress Centralvägen 2-4, 194 82 Upplands Väsby Anmälan. Aktieägarna som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införda i den av Värdepapperscentralen VPC AB bokförda aktieboken senast den 23 februari 2001, dels anmäla sin avsikt att deltaga på bolagsstämman senast den 27 februari 2001. Anmälan om deltagande på stämman skall ske per post eller fax till Coldator FreshCool International AB (Publ) Centralvägen 2- 4, 194 82 Upplands Väsby. Telefax 08 -590 776 11. Vid anmälan skall namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, samt antal aktier uppges. Om deltagande på stämman kommer att ske med stöd av fullmakt, skall vidimerad kopia av skriftlig och dagtecknad fullmakt vara bolaget tillhanda senast den 27 februari 2001. Aktieägare med förvaltningsregistrerade aktier måste senast 10 dagar innan stämman tillfälligt inregistrera sina aktier i sitt eget namn hos VPC AB. Detta för att äga rätt att rösta på stämman. Förslag till dagordning. 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. Beslut om: a. Fastställelse av resultaträkningen samt balansräkningen. b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerna. 9. Val av nya styrelseledamöter och i förekommande fall revisor / revisorer och revisorssuppleant. Håkan Brännman ställer sin plats till förfogande och står inte till förfogande för omval. 10. Redovisning samt genomgång av kontrollbalansräkning samt fråga om likvidation. 11. Ändring av huvudsaklig verksamhetsinriktning. Förslag på ny verksamhetsinrikning är handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper. Styrelsen ber om bemyndigande att genomföra nyemission/apportemission. I samband med detta kommer FreschCool-rörelsen att utförsäljas till Coldator Euqipment AB, till marknadsvärde. 12. Övriga frågor. 13. Stämman avslutas. Styrelsens förslag gällande punkten 11 finns tillgänglig på bolagets kontor från och med den 26 januari 2001. Upplands Väsby den 24 januari 2001. Coldator FreshCool International AB (publ). Styrelsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT01100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT01100/bit0002.pdf

Dokument & länkar