COM HEM RAPPORTERAR RESULTATET FÖR DET FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET 2017

Sammanfattning av det fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 1,4% till 1 805 MSEK för koncernen.Com Hem segmentet ökade med 4,2% till 1 389 MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 203 MSEK, jämfört med 228 MSEK förgående år, på grund av högre jämförelsestörande poster.
 • EBITDA minskade med 1,1% till 693 MSEK till följd av jämförelsestörande poster kopplade till omstrukturering samt rådgivningskostnader i samband med fusionen med Tele2.
 • Underliggande EBITDA ökade med 3,8% till 722 MSEK för koncernen. Com Hem segmentet ökade med 5,3% till 650 MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade med 15,8% till 654 MSEK förklarat av ett högre resultat.
 • Det operativa fria kassaflödet ökade med 3,1% till 402 MSEK för koncernen. Com Hem segmentet ökade med 8,5% till 384 MSEK.
 • Periodens resultat nära tredubblades till 96 MSEK.
 • Resultat per aktie: 0,54 SEK (0,18).
 • Com Hem Segmentet:
  • Antalet unika kunder ökade med 12 000 till rekordhöga 983 000.
  • Fortsatt stark tillväxt inom bredband, en ökning med 14 000 till rekordhöga 750 000 abonnemang.
  • Fortsatt tillväxt inom digital-tv, en ökning med 4 000 till 655 000 abonnemang med en fortsatt ökning av antalet TiVo kunder med 5 000 (40% av digital-tv basen).
  • Konsument ARPU på 373 SEK (373 SEK i Q3 2017).
  • Konsumentchurn på 13,6% (12,8% i Q3 2017).
 • Boxer Segmentet:
  • Förväntad tillfälligt hög konsumentchurn på 19,4% (14,4% i Q3 2017).
  • Konsument ARPU ökade till 301 SEK (298 SEK i Q3 2017).
  • Antalet bredbandsabonnemang ökade med 5 000 i kvartalet.
  • Minskningen av antalet unika kunder var -12 000 jämfört med -9 000 i tredje kvartalet.
  • Minskningen av abonnemang var -8 000 jämfört med -6 000 i tredje kvartalet.
  • Boxers fiberunivers inkluderar nu 1 100 000 säljbara adresser, varav cirka 200 000 inte överlappas av Com Hem segmentet.

Sammanfattning av helåret 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 7 136 MSEK för helåret 2017, en ökning om 26,0% - i linje med guidning.
 • Koncernens underliggande EBITDA uppgick till 2 926 MSEK för helåret 2017, en ökning om 14,9%. Underliggande EBITDA för Com Hem segmentet ökade med 5,4% till 650 MSEK och underliggande EBITDA för Boxer uppgick till 323 MSEK - i linje med guidning.
 • Koncernens investeringar uppgick till 1 138 MSEK för helåret 2017, vilket är en ökning med 27,5% - i linje med guidning.
 • Koncernen bibehåller guidning på medellång sikt.

Kommentar från Anders Nilsson, VD Com Hem
Fokus på kundnöjdhet resulterar i flerårig rekordvolym i Com Hem segmentet
I Com Hem segmentet hade vi ännu ett kvartal med det starkaste intaget av unika kunder, bredbandsabonnemang och digital-tv-abonnemang på flera år. Vår kundbas växte med 12 000 i segmentet och antalet abonnemang ökade med 15 000 med mycket stark tillväxt i abonnemang för både bredband och digital-tv, upp 14 000 respektive 4 000. Vår TiVo-bas växte med 5 000 kunder (nu 40% av vår digital-tv-bas). Antalet telefoniabonnemang fortsatte att minska, ned 3 000, något mindre än tidigare perioder. Konsument-ARPU kvarstod på 373 SEK. Konsumentchurn på 13,6% var 0,8 procentenheter högre än Q3 2017 främst på grund av prisjusteringar under Q4 samt en liten del relaterad till konflikten med Discovery. Inom företagsverksamheten såg vi en minskning av intäkterna med 12,3% (10 MSEK) jämfört med Q4 2016, eftersom vi fortsätter att fokusera på bredbandstjänster OnNet, som ökade med 17,4% jämfört med Q4 2016.

Vi har nått vårt initiala mål på 2,8 miljoner säljbara adresser
Vi har gjort fortsatta framsteg i vår nätverksexpansion med en ökning på 100 000 säljbara adresser i kvartalet till totalt 800 000 sedan starten av expansionen, varav 200 000 är unika för Boxer. Sedan starten av expansionen för ett och ett halvt år sedan har koncernen expanderat sitt univers med 40% från 2,0 miljoner till 2,8 miljoner säljbara adresser. Vi är övertygade om att vi kan nå vårt mål på minst 3,0 miljoner hushåll år 2020, vilket innebär en ökning med 50% jämfört med innan villaexpansionen och Boxerförvärvet. Utbyggnaden av vår egen fiber i utvalda testområden fortsatte under kvartalet och kommer slutföras under början av 2018. Med anledning av den framgång vi haft med expansion via tredjeparts nätverk till låg investeringsnivå har vi inga planer på att utöka utbyggnaden av egen fiber utöver dessa testområden.

Exekverar på vändningen av Boxer
Vi ser en fortsatt positiv utveckling i Boxer med ytterligare 5 000 bredbandsabonnemang adderade under kvartalet och en rekordhög konsument-ARPU på 301 SEK till följd av en högre andel kunder som köper två tjänster. Konsumentchurn återvände temporärt till en hög nivå i Q4 2017 (19,4%) främst på grund av migrationen av 700 MHz bandet och säsongseffekter av att kundbasens bindningstider löper ut. En del av ökningen kan även härledas till en eftersläpande effekt av konflikten med Discovery i september. Trots dessa temporära negativa effekter var nedgången i antalet unika kunder och totalt antal abonnemang i linje med tidigare kvartal, ned 12 000 respektive 8 000. Vi inkluderar nu Boxer i koncernens ”more-for-more” strategi där vi bygger kundnöjdhet för att öka volymtillväxt och möjlighet att styra prissättningen. Under första kvartalet 2018 påbörjar vi prisjusteringar för en stor del av Boxers digital-tv-kunder vilket förväntas leda till en fortsatt hög konsumentchurn under första kvartalet 2018. Boxers fiberunivers ökade från 1 000 000 till 1 100 000 säljbara hushåll under Q4 varav cirka 200 000 hushåll är unika för Boxer. Efter ett helt år med Boxer är vi fortfarande hoppfulla om att kunna vända företaget till tillväxt i antalet abonnemang och stoppa intäktsminskningen under de närmaste åren då Boxer etableras som en bredbandsledd tv operatör i det expanderande villauniverset.

Vi påbörjar nästa kapitel i Com Hem’s historia
Under de senaste åren har Com Hem omvandlats från en stretande tv-leverantör med ett undermåligt nätverk och låg kundnöjdhet till en ledande leverantör av fast uppkoppling i högsta klass, med det bredaste utbudet, levererat via användarvänliga och moderna plattformar. Fokus på kundnöjdhet har resulterat i hög kundlojalitet och ökad förmåga att justera priser. Om aktieägarna godkänner affären med Tele2 kommer vi under år 2018 att gå in i nästa fas i Com Hem’s framgångshistoria genom fusionen med Tele2 för att skapa en ledande integrerad aktör på den svenska marknaden. Genom kombinationen av dessa kompletterande verksamheter kommer vi att kunna öka vår ansträngning och strävan mot ökad kundnöjdhet genom att erbjuda ett komplett utbud av kompletterande anslutnings- och digitala tjänster. Detta kommer att göra det möjligt för oss att öka intäkterna ytterligare, eftersom vi kommer att kunna kapitalisera på den ökande fasta och mobila dataanvändningen, som stärks av en ökad videokonsumtion. Det sammanslagna företaget kan dessutom drivas mer effektivt, vilket leder till ett förbättrat kassaflöde än på fristående basis.

Vårt fokus framåt
Under 2018 kommer vi att fokusera på ett antal initiativ som vi tror kommer att förbättra kundnöjdheten och finansiell tillväxt ytterligare i koncernen. Under Q1 genomför vi större delen av årets prisjusteringar som för första gången omfattar även Boxer. Som en del av vår “more-for-more” strategi har vi förbättrat våra tjänster genom, bland annat, ett utökat utbud av tv kanaler, mer on demand innehåll, samt uppgraderat bredbandshastigheter för en del av vår kundbas under 2017. Eftersom prisjusteringarna kommer omfatta en större del av kundbasen än tidigare år förväntar vi oss också en högre konsumentchurn under Q1. Utrullningen av DOCSIS 3.1 kommer att möjliggöra högre hastigheter och ökad kapacitet för att framtidssäkra vårt FiberKoaxnätverk. Vi kommer att lansera nästa generations tv-tjänst – Tv Hub och fortsätta utvecklingen av våra app-baserade videotjänster, vilket kommer att hjälpa oss att genomföra more-for-more strategin för båda våra varumärken.

Vi kommer fortsätta att expandera vårt univers mot 3,0 miljoners målet som kommer att ge oss möjligheten att sälja våra tjänster till ännu fler kunder och säkerställa tillväxt under många år framöver. Idag bekräftar vi vår guidning för 2018 och på medellång sikt att vi strävar efter att leverera en medelhög ensiffrig tillväxt i underliggande EBITDA på helårsbasis för hela koncernen. Vi förväntar oss att tillväxten till en större del kommer att komma från Com Hem segmentet under 2018 medan vi fortsätter med de nödvändiga satsningarna för att vända Boxer. Våra investeringar förväntas ligga inom intervallet 1,0-1,1 miljarder SEK årligen för hela koncernen. Vi ämnar behålla vår skuldsättning inom intervallet 3,5-4,0x underliggande EBITDA rullande tolv månader.

Information till redaktionen:

Du hittar den fullständiga rapporten med tabeller i den bifogade filen eller på: http://www.comhemgroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentationer/ 

Telefonkonferens den 23 januari
Företagsledningen kommer att hålla en webbsänd telefonkonferens idag kl. 10.00 CET för investerare och analytiker.

Presentationen hålls på engelska och presentationsmaterialet finns tillgängligt på www.comhemgroup.se. Det går även bra att lyssna till presentationen i efterhand.

Länk till webbsändningen: https://comhemgroup.videosync.fi/2018-01-23_q4

För deltagande i telefonkonferensen:
Sverige: +46 (0)8 566 19 445 
Storbritannien: +44 (0) 1452 541 003
USA: +1 646 741 2120

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in 10 minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

För ytterligare information, kontakta:
Investerare
Marcus Lindberg, Investor Relations Manager
Tel: 0734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com

Petra von Rohr, IR & Kommunikationsdirektör
Tel: 0734 39 06 54
petra.vonrohr@comhem.com 

Media
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0709 48 52 72
press@comhem.com

     
Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 januari 2018 kl. 07:30 CET.


      
Om Com Hem koncernen
Com Hem levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s når hälften av Sveriges hushåll, vilket gör Com Hem-koncernen till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder det största utbudet av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalbox eller på surfplattor och mobiltelefoner. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de fyra dotterbolagen Com Hem AB, Boxer TV-Access AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.se.

Taggar: